Departament Sportu i Edukacji

Dyrektor: Damian Kunert
Zastępca Dyrektora: Halina Cyrulska
Zastępca Dyrektora: Sławomir Piętakiewicz

 

Do zadań Departamentu Sportu i Edukacji – SED należą sprawy kultury fizycznej, sportu i edukacji, a w szczególności:

1) opracowywanie kierunków działania i realizacja polityki sportowej województwa;
2) inicjowanie, koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie;
3) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu;
4) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynikających z Programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim;
5) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu w ramach realizowanej polityki państwa w zakresie sportu, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie województwa ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wspólnej polityki na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
7) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
9) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji zadania prowadzonych w celach kontrolnych dla zadań sportowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
10) przygotowanie sprawozdań, dokumentów i innych wniosków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie właściwości Wydziału;
11) realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej województwa, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań, prezentacji dotyczących bazy sportowej w województwie;
12) prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych;
13) weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych;
14) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, którym przyznano dofinasowania;
15) monitorowanie bazy sportowej i rekreacyjnej w województwie, przygotowywanie ankiet dotyczących inwentaryzacji obiektów sportowych;
16) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w tym opracowywanie regulaminów, prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków, obsługa i udział w pracach komisji ds. nagród sportowych;
17) opracowywanie i realizowanie umów związanych z przyznawaniem nagród sportowych dla zawodników i trenerów;
18) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań w zakresie sportu;
19) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie sportu;
20) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych, w tym promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych w regionie;
21) przygotowywanie, koordynacja spotkań, konferencji i wydarzeń sportowych z udziałem Marszałka Województwa;
22) sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie informacji opisowych, analiz, prezentacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie sportu, a także analiza i prezentacja osiągnięć sportowych w województwie;
23) przygotowywanie i udzielanie we współpracy z Kancelarią Marszałka informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań sportowych, w tym przygotowywanie materiałów prasowych;
24) prowadzenie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie sportu;
25) organizacja szkoleń i konferencji związanych z zakresem działań Wydziału, w tym prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;
26) przygotowywanie opinii na temat wydarzeń, imprez sportowych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa oraz opiniowanie inicjatyw sportowych ubiegających się o wsparcie finansowe.

1) nadzór nad realizacją zadań statutowych placówek oraz dostępnością i poziomem usług edukacyjnych;
2) nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli merytorycznych przeprowadzonych w szkołach i placówkach;
3) wdrażanie zmian w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli wynikających z reformy oświaty;
4) nadzór i analiza naboru do placówek oświatowych prowadzonych przez województwo;
5) monitorowanie działalności wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, w tym opracowywanie statutów, zatwierdzanie planów pracy i regulaminów organizacyjnych;
6) nadzór nad siecią wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, zlokalizowaną w powiatach na terenie województwa;
7) programowanie rozwoju kierunków kształcenia w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi standardami i programami nauczania;
8) przygotowywanie ocen pracy dyrektorów podległych szkół i placówek;
9) współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowo-badawczymi w zakresie wspierania nauki;
10) współpraca ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi w oświacie;
11) opracowywanie i konsultacja ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego”;
12) współdziałanie z Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
13) przyjmowanie, analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych;
14) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla dyrektorów szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli;
15) przeprowadzanie procedury w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez organy rządowe i kuratorium oświaty;
16) wnioskowanie o nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
17) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu i przyznawaniem Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem;
18) opracowywanie zbiorczego zestawienia, sprawozdania rocznego o stanie zatrudnienia w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli;
19) rejestracja zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej oraz Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych;
20) rozpatrywanie, ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłową realizacją spraw związanych ze stypendiami naukowymi Marszałka Województwa w zakresie edukacji;
21) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, powiatowymi urzędami pracy oraz przedsiębiorcami działającymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie105 Ekonomicznej w zakresie kształcenia na potrzeby specjalizacji gospodarczych w regionie;
22) prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Departamentu w obszarze oświaty;
23) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które mają siedzibę na terenie województwa;
24) monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu edukacji; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z edukacji i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
25) analiza możliwości uzyskiwania środków zewnętrznych na projekty edukacyjne własne i realizowane przez podległe placówki oświatowe;
26) opracowywanie projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału, realizacja projektów w trybie pozakonkursowym i międzynarodowych w tym zakresie;
27) realizacja projektów własnych w zakresie edukacji oraz monitoring nad prawidłowością realizowanych przez podległe szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych;
28) powoływanie komisji zdrowotnych i przydzielanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych;
29) analizowanie planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych samorządu województwa oraz monitorowanie środków przeznaczonych na doskonalenie;
30) realizowanie projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego", poprzez:
a) przeprowadzenie rekrutacji uczniów do projektu,
b) przygotowanie list rankingowych uczniów do przyznania stypendium,
c) analizę wniosków, Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego oraz sprawozdań uczniów/stypendystów,
d) przygotowanie umów stypendialnych a także umów zleceń dla opiekunów,
e) nadzór finansowy, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość,
f) weryfikację formalno-rachunkową oraz merytoryczną wniosków o płatność,
g) przygotowywanie materiałów z postępu projektu oraz uchwał Zarządu Województwa,
h) rozliczenie oraz zarchiwizowanie projektu.

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa w zakresie zadań Departamentu;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
5) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) przygotowywanie dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji, nagród i stypendiów;
8) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń nagród dla zawodników i trenerów;
9) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
10) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
11) bieżący nadzór nad realizacją budżetu przez jednostki oświatowe;
12) udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań;
13) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
14) opracowywanie i zawieranie umów związanych z realizacją zadań województwa w zakresie organizacji pozarządowych;
15) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
16) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
17) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych;
18) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
19) realizacja projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich) w zakresie spraw finansowych;
20) przygotowanie i realizacja udzielanych przez województwo dotacji celowych w zakresie zadań Departamentu;
21) analiza sprawozdań oraz planów finansowych podległych jednostek oświatowych;
22) analizowanie wniosków podległych jednostek oświatowych i ich rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
23) weryfikacja rachunkowa sprawozdań z wydatkowania stypendiów;
24) rozliczanie i podział części oświatowej subwencji ogólnej;
25) sporządzanie informacji na temat wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych w zakresie zadań Departamentu.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.04.2022 - 08:03
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 27.04.2022 - 17:53