Departament Sportu i Edukacji

Dyrektor: Włodzimierz Stanek
Zastępca Dyrektora: Halina Cyrulska
Zastępca Dyrektora: Sławomir Piętakiewicz

 

Do zadań Departamentu Sportu i Edukacji – SED należą sprawy kultury fizycznej, sportu i edukacji, a w szczególności:

1) opracowywanie kierunków działania i realizacja polityki sportowej województwa;
2) inicjowanie, koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie;
3) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu;
4) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynikających z Programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim;
5) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu w ramach realizowanej polityki państwa w zakresie sportu, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie województwa ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wspólnej polityki na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej;
7) realizacja rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów, udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert składanych przez podmioty do otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
9) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych w miejscu realizacji zadania prowadzonych w celach kontrolnych dla zadań sportowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
10) przygotowanie sprawozdań, dokumentów i innych wniosków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie właściwości Wydziału;
11) realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej województwa, dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań, prezentacji dotyczących bazy sportowej w województwie;
12) prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych;
13) weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych;
14) przygotowywanie i realizacja rocznych harmonogramów wizyt monitoringowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, którym przyznano dofinasowania;
15) monitorowanie bazy sportowej i rekreacyjnej w województwie, przygotowywanie ankiet dotyczących inwentaryzacji obiektów sportowych;
16) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w tym opracowywanie regulaminów, prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz weryfikacja formalna i merytoryczna składanych wniosków, obsługa i udział w pracach komisji ds. nagród sportowych;
17) opracowywanie i realizowanie umów związanych z przyznawaniem nagród sportowych dla zawodników i trenerów;
18) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań w zakresie sportu;
19) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie sportu;
20) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych, w tym promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych w regionie;
21) przygotowywanie, koordynacja spotkań, konferencji i wydarzeń sportowych z udziałem Marszałka Województwa;
22) sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie informacji opisowych, analiz, prezentacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie sportu, a także analiza i prezentacja osiągnięć sportowych w województwie;
23) przygotowywanie i udzielanie we współpracy z Kancelarią Marszałka informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań sportowych, w tym przygotowywanie materiałów prasowych;
24) prowadzenie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie sportu;
25) organizacja szkoleń i konferencji związanych z zakresem działań Wydziału, w tym prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;
26) przygotowywanie opinii na temat wydarzeń, imprez sportowych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa oraz opiniowanie inicjatyw sportowych ubiegających się o wsparcie finansowe.

 1. nadzór nad realizacją zadań statutowych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz dostępnością i poziomem usług edukacyjnych;
 2. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli merytorycznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo oraz nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 3. wdrażanie zmian w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych wynikających z reformy oświaty;
 4. nadzór i analiza naboru uczniów, słuchaczy i wychowanków do szkół i do placówek oświatowych prowadzonych przez województwo;
 5. prognozowanie rozwoju kierunków kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi standardami i programami nauczania;
 6. dokonywanie cząstkowych ocen pracy dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek oświatowych;
 7. współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowo – badawczymi w zakresie wspierania nauki;
 8. współpraca ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi w oświacie;
 9. opracowywanie i konsultacja ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego”;
 10. współdziałanie z Łódzkim Kuratorem Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną i ministerstwem właściwym ds. oświaty i wychowania;
 11. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji nadzorowanych szkół i placówek oświatowych;
 12. przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek oświatowych;
 13. przeprowadzanie procedury postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych oraz uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych powoływanych przez inne organy;
 14. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu i przyznawaniem Nagród Marszałka Województwa za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem;
 15. opracowywanie zbiorczych zestawień, raportów i analiz odnoszących się do działalności nadzorowanych szkół i placówek oświatowych oraz sytuacji oświaty w województwie;
 16. prowadzenie zbioru danych dotyczących nadzorowanych szkół i placówek oświatowych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej będących podstawą do naliczenia subwencji oświatowej, przekazywanie ich do bazy danych, a także sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności tych danych ze stanem faktycznym;
 17. rozpatrywanie, ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłową realizacją spraw związanych ze stypendiami naukowymi Marszałka Województwa;
 18. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, powiatowymi urzędami pracy oraz przedsiębiorcami w zakresie kształcenia na potrzeby rynku pracy i specjalizacji regionalnych;
 19. organizacja spotkań, konferencji i innych wydarzeń w zakresie edukacji;
 20. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, mających siedzibę na terenie województwa;
 21. pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z zakresu edukacji;
 22. analiza możliwości uzyskiwania środków zewnętrznych na projekty własne i realizowane przez nadzorowane szkoły i placówki oświatowe;
 23. opracowywanie i realizacja projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału;
 24. monitoring realizowanych przez nadzorowane szkoły i placówki oświatowe projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich);
 25. ocenianie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych;
 26. analizowanie planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych oraz monitorowanie środków przeznaczonych na doskonalenie;
 27. prowadzenie strony internetowej w zakresie edukacji i projektów edukacyjnych;
 28. organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie.

1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa w zakresie zadań Departamentu;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
5) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
6) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) przygotowywanie dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji, nagród i stypendiów;
8) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń nagród dla zawodników i trenerów;
9) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
10) bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
11) bieżący nadzór nad realizacją budżetu przez jednostki oświatowe;
12) udział w pracach komisji powoływanych w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań;
13) weryfikacja składanych przez oferentów korekt kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
14) opracowywanie i zawieranie umów związanych z realizacją zadań województwa w zakresie organizacji pozarządowych;
15) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
16) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
17) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie organizacji pozarządowych;
18) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
19) realizacja projektów finansowanych i dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich) w zakresie spraw finansowych;
20) przygotowanie i realizacja udzielanych przez województwo dotacji celowych w zakresie zadań Departamentu;
21) analiza sprawozdań oraz planów finansowych podległych jednostek oświatowych;
22) analizowanie wniosków podległych jednostek oświatowych i ich rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
23) weryfikacja rachunkowa sprawozdań z wydatkowania stypendiów;
24) rozliczanie i podział części oświatowej subwencji ogólnej;
25) sporządzanie informacji na temat wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych w zakresie zadań Departamentu.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.04.2022 - 08:03
Osoba modyfikująca: Dorota Komar
Ostatnio zmieniany: 05.10.2023 - 09:57