Skargi i wnioski

Kogo dotyczy
Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje społeczne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, posłów, senatorów, radnych oraz inne podmioty.
Rozpatrywane są skargi, które dotyczą spraw pozostających w związku z wykonywaniem przez samorząd województwa łódzkiego zadaniami i kompetencjami.


Sposób załatwienia sprawy
Skargi i wnioski rejestrowane są w Departamencie Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, a załatwiane są przez departamenty merytoryczne – zgodnie z dekretacją Marszałka lub członków Zarządu.
Udzielone odpowiedzi przekazywane są do Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.
Skargi i wnioski mylnie skierowane przekazywane są według  kompetencji właściwym organom i instytucjom, o czym zawiadamia się wnoszącego skargę bądź wniosek.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostają bez odpowiedzi.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
W imieniu Marszałka, we wtorki, od godziny 9.00 do godziny 17.00, interesantów przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa lub osoba przez niego wyznaczona.
W razie nieobecności dyrektora i zastępcy dyrektora danej komórki organizacyjnej Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa lub osoba go zastępująca.
Jeżeli w dniu przyjęć interesantów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

 
Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
 • Wnoszone przez posłów, senatorów i radnych – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia

 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
Od wnoszonych skarg nie pobiera się opłat.


Sposób złożenia dokumentów
Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informuję, iż:
1)     Administratorem danych jest odpowiednio Marszałek Województwa Łódzkiego albo Zarząd Województwa Łódzkiego w zależności od przedmiotu sprawy z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2)     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.
4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.

5)     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6)     Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8)     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9)     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie adresu korespondencyjnego skutkuje pozostawieniem skargi bądź wniosku bez rozpoznania.
 


Osoby odpowiedzialne za załatwienie skarg i wniosków:
Bartosz Staruch
inspektor
tel. 663 33 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Organ właściwy

 • Jeżeli skarga dotyczy zadań lub działalności sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
 • Jeżeli skarga dotyczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia.
 • Jeżeli skarga dotyczy zarządu lub marszałka województwa (z wyjątkiem ww. spraw) – sejmik województwa.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Zarządzenie Nr  13/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 • Zarządzenie Nr 46/18 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. "zmieniające Zarządzenie Nr 13/15 w sprawie przyjęcia Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego".


 

Czytany 7999 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  03.12.2012 - 14:21
Osoba modyfikująca: Bartosz Staruch
Ostatnio zmieniany: 10.01.2020 - 11:41