Ewidencja uprawnionych lekarzy


Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2213).

 
Uprawnionym lekarzem jest osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania:
1. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza;
2. posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3. posiada:

a)     specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy
albo
b)    specjalizację w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych i ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie badań lekarskich kierowców

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
5. została wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Dokumenty niezbędne do uzyskanie wpisu w ewidencji uprawnionych lekarzy:

 • wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, wg wzoru;
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza (wszystkie wpisy);
 • dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza  (np.:

- świadectwa pracy,
- zaświadczenie od aktualnego pracodawcy
- oświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, w ramach której wykonywany jest zawód lekarza wraz z podaniem nr NIP / Regon umożliwiających identyfikację przedmiotowej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

 •  dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo innej specjalizacji i dodatkowego szkolenia w zakresie badań lekarskich kierowców; 
 • oświadczenie lekarza (do pobrania);
 • potwierdzenie o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, wydane przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (jeśli dotyczy)
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy. 

UWAGA: Wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Wysokość opłat:

 • Opłata za wpis do ewidencji wynosi 50,00 zł. Niniejszą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: BANK Pekao S.A. XI O/Łódź
  13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.

 

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wynosi 17 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.2018 poz.1044 późn. zm.)
  Wpłatę opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

 
Aktualizacja danych w Ewidencji uprawnionych lekarzy
 
Osoby wpisane przed dniem 19 stycznia 2013 roku do rejestru prowadzonego dotychczas przez Wojewodę Łódzkiego dokonują jedynie aktualizacji danych poprzez złożenie właściwego wniosku wg. wzoru.

Uprzejmie informujemy, iż numer ewidencyjny/nr wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy nie jest tożsamy z numerem zaświadczenia wydanym przez Wojewodę Łódzkiego, na podstawie którego część lekarzy została wpisana do właściwego rejestru przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami. W celu ustalenia numeru ewidencyjnego prosimy o złożenie wniosku wg. wzoru poniżej.
 
Wszelkie zmiany danych zamieszczonych w ewidencji winny być zgłaszane pisemnie Marszałkowi Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 
Sprawy związane z Ewidencją uprawnionych lekarzy prowadzi Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
Korespondencję w przedmiotowym zakresie należy kierować na adres:
 

Marszałek Województwa Łódzkiego
za pośrednictwem
Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 
 
Dodatkowe informacje:
Natalia Garczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 76

Marzena Różycka
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 78
 

Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  03.03.2016 - 11:41
Osoba modyfikująca: Natalia Garczyńska
Ostatnio zmieniany: 10.01.2022 - 15:30