Prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych

Opis sprawy:
Dokonywanie wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych

Kogo dotyczy
Organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wynosi 355 zł. Jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – opłata skarbowa wynosi 30 zł. /podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Z 2018, poz. 1044). Dowód dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta Łodzi:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Śródmieście
Ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
GETIN BANK S.A.
08156000132025030551330016
 
Sposób złożenia dokumentów:
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
Zbigniew Szerszeń – główny specjalista
zbigniew.szerszeń@lodzkie.pl
 
Małgorzata Łętowska – główny specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dagmara Jura - inspektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
tel. 42 291-98-12, fax. 42 291-98-02
 
 
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r, poz. Nr 2361i z 2018r., poz. 650),

- Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2018r poz. 646),

- Ustawa z 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (DzU z 2018r., poz. 650)

 

Tryb odwoławczy
Na wydaną decyzje stronie przysługuje odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Uprzejmie informuję, że:
1)       rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
2)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP:
3)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe:
4)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia
Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.);
5)       będą udostępniane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i ministrowi właściwemu ds. turystyki;
6)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
7)       nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
8)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
9)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
Wzory formularzy do pobrania:

Pobierz załącznik:

Data publikacji:  28.12.2012 - 14:51
Osoba modyfikująca: Magdalena Janicka
Ostatnio zmieniany: 15.11.2018 - 12:41