Sprawy - Departament ŚRODOWISKA

Wydział Polityki Ekologicznej, "ŚRI":

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
3) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
   a) programów ochrony powietrza,
   b) planów działań krótkoterminowych,
   c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
   d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
5) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do ministra właściwego do spraw środowiska;
7) sporządzanie co 3 lata sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchwalonych dla stref województwa;
8) opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych;
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
12) opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
13) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze;
14) prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Wydział Opłat Środowiskowych ŚRII

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska tj. opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłata za składowanie odpadów
 2. EkoPłatnik – Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 3. Baterie i akumulatory - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłata depozytowa
 4. Opłata produktowa - produkty
 5. Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 6. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 7. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne
 8. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 9. Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)
 10. Kontrole
 11. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
 12. Najczęściej zadawane pytania
 13. Dofinansowanie Oprogramowania - WFOŚiGW w Łodzi
 14. Kontakty

 

Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii oraz Opłat Środowiskowych, FMII - Departament Finansów

 1. Rachunki bankowe dotyczące opłat środowiskowych
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 3. Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i windykacja opłat środowiskowych
 4. Nadpłaty

 

Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, ŚRIII

 1. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

 

Wydział Pozwoleń Sektorowych, ŚRIV

 1. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi
 2. Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 3. Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 4. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 5. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

 

 

Czytany 59338 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  08.01.2013 - 09:22
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 12.10.2022 - 11:55