Sprawy - Departament ŚRODOWISKA

Wydział Polityki Ekologicznej, ŚRI:

 1. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami
 2. Sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska
 3. Opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
     a) programów ochrony powietrza,
     b) planów działań krótkoterminowych,
     c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
     d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 5. Monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 6. Sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do ministra właściwego do spraw środowiska
 7. Sporządzanie co 3 lata sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchwalonych dla stref województwa
 8. Opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych
 9. Wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale
 10. Współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska
 11. Prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej
 12. Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 13. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze
 14. Prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

 

Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska, ŚRII

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska: opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłata za wydane uprawnienia do emisji, opłata za składowanie odpadów
 2. Postępowania egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym
 3. EkoPłatnik – Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 4. Kontrole
 5. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 6. Najczęściej zadawane pytania
 7. Dofinansowanie Oprogramowania - WFOŚiGW w Łodzi
 8. Kontakty

 

Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, ŚRIII

 1. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

 

Wydział Pozwoleń Sektorowych, ŚRIV

 1. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi
 2. Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 3. Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 4. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 5. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

 

Wydział Baz Danych o Odpadach, ŚRVI

 1. Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 2. Baterie i akumulatory - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłata depozytowa
 3. Opłata produktowa - produkty
 4. Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 5. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne
 6. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 7. Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego
 8. Sprawozdawczość BDO
 9. Rejestr - BDO - wpis do Rejestru - BDO, opłata rejestrowa/roczna
 10. Kontrole
 11. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
 12. Najczęściej zadawane pytania
 13. Dofinansowanie Oprogramowania - WFOŚiGW w Łodzi
 14. Kontakty
Czytany 62244 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  08.01.2013 - 09:22
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 26.01.2024 - 14:02