Sprawy - Departament ŚRODOWISKA

Wydział Polityki Ekologicznej, "ŚRI":

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
3) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
   a) programów ochrony powietrza,
   b) planów działań krótkoterminowych,
   c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
   d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
5) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do ministra właściwego do spraw środowiska;
7) sporządzanie co 3 lata sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchwalonych dla stref województwa;
8) opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych;
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
12) opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
13) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze;
14) prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Wydział Opłat Środowiskowych i Windykacji ŚRII

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska tj. opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłata za składowanie odpadów
 2. EkoPłatnik – Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 3. Baterie i akumulatory - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłata depozytowa
 4. Opłata produktowa - produkty
 5. Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 6. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 7. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne
 8. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 9. Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)
 10. Kontrole
 11. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
 12. Udostępnianie informacji o środowisku
 13. Najczęściej zadawane pytania
 14. Dofinansowanie Oprogramowania - WFOŚiGW w Łodzi
 15. Kontakty

 

Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii oraz Opłat Środowiskowych, FMII

 1. Rachunki bankowe dotyczące opłat środowiskowych
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 3. Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i windykacja opłat środowiskowych
 4. Nadpłaty

 

Wydział Pozwoleń Zintegrowanych, ŚRIII

 1. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

 

Wydział Pozwoleń Sektorowych, ŚRIV

 1. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi
 2. Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 3. Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 4. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 5. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneWydział PO RYBY, RŚVII

Samorząd Województwa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla IV osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013.
 
Samorząd województw pełni funkcję IP na podstawie upoważnienia ustawowego – art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zakres zadań wykonywanych przez samorząd województw, jako IP dla osi IV, został określony w rozporządzeniu z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
 
Samorząd Województwa:
1. informuje, w tym rozpowszechnia informacje, o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej IV „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zwanej dalej „osią priorytetową 4”, oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
2. prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym:
a) przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność,
b) przeprowadza ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, który wcześniej został wybrany  przez Lokalną Grupę Rybacką,
c) zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie,
d) informuje o odmowie przyznania pomocy,
e) przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o płatność, w tym dokonuje weryfikacji beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych;
3. przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli;
4. przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości IZ;
5. przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a)   pisemną informację o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
b)  pisemną informację o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
6. przygotowuje i przekazuje do Agencji plan wydatków na rok bieżący i następny w zakresie osi priorytetowej IV;
7. przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji środków w zakresie osi priorytetowej IV oraz związaną z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
8. przygotowuje poświadczenie aktualności aplikacji informatycznej PO RYBY 2007-2013;
9. weryfikuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez beneficjentów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn.zm.);
10. opracowuje roczne planu kontroli dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4;
11. sporządza i przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4;
12. opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą procedury, na której podstawie realizuje swoje zadania;
13. wydawanie decyzji określających kwotę pomocy przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków finansowych w zakresie osi priorytetowej 4;
 
W zakresie osi priorytetowej IV samorząd województwa opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą jednolite dla wszystkich 16 urzędów marszałkowskich procedury, w formie Książki Procedur. Procedury te są jednocześnie zgodne z regulaminami pracy oraz schematami organizacyjnymi poszczególnych urzędów marszałkowskich.
 
Pełen zakres spraw prowadzonych przez Wydział PO RYBY znajduje się
na stronie internetowej http://www.lodzkie.pl/poryby
 

Czytany 56008 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  08.01.2013 - 09:22
Osoba modyfikująca: Kamila Zwierzak
Ostatnio zmieniany: 20.09.2022 - 13:13