Sprawy - Departament ŚRODOWISKA

Wydział Polityki Ekologicznej, "ŚRI":

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
3) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
   a) programów ochrony powietrza,
   b) planów działań krótkoterminowych,
   c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
   d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
5) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do ministra właściwego do spraw środowiska;
7) sporządzanie co 3 lata sprawozdań z realizacji uchwalonych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych uchwalonych dla stref województwa;
8) opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji pozostałych środowiskowych dokumentów planistycznych;
9) wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
10) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
12) opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
13) opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozostałe fundusze;
14) prowadzenie nadzoru oraz inicjowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Wydział Opłat Środowiskowych i Windykacji ŚRII

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska tj. opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłata za składowanie odpadów
 2. EkoPłatnik – Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 3. Baterie i akumulatory - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłata depozytowa
 4. Opłata produktowa - produkty
 5. Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach
 6. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 7. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne
 8. Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 9. Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)
 10. Kontrole
 11. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
 12. Udostępnianie informacji o środowisku
 13. Najczęściej zadawane pytania
 14. Dofinansowanie Oprogramowania - WFOŚiGW w Łodzi
 15. Kontakty

 

Wydział ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii oraz Opłat Środowiskowych, FMII

 1. Rachunki bankowe dotyczące opłat środowiskowych
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 3. Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i windykacja opłat środowiskowych
 4. Nadpłaty

 

Wydział  Środowiska i Gospodarki Wodnej, RŚVI.

 1. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych
 2. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi
 3. Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 4. Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 5. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 6. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneWydział PO RYBY, RŚVII

Samorząd Województwa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla IV osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013.
 
Samorząd województw pełni funkcję IP na podstawie upoważnienia ustawowego – art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zakres zadań wykonywanych przez samorząd województw, jako IP dla osi IV, został określony w rozporządzeniu z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
 
Samorząd Województwa:
1. informuje, w tym rozpowszechnia informacje, o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej IV „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zwanej dalej „osią priorytetową 4”, oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
2. prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym:
a) przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność,
b) przeprowadza ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, który wcześniej został wybrany  przez Lokalną Grupę Rybacką,
c) zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie,
d) informuje o odmowie przyznania pomocy,
e) przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o płatność, w tym dokonuje weryfikacji beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych;
3. przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli;
4. przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości IZ;
5. przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a)   pisemną informację o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
b)  pisemną informację o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
6. przygotowuje i przekazuje do Agencji plan wydatków na rok bieżący i następny w zakresie osi priorytetowej IV;
7. przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji środków w zakresie osi priorytetowej IV oraz związaną z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
8. przygotowuje poświadczenie aktualności aplikacji informatycznej PO RYBY 2007-2013;
9. weryfikuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez beneficjentów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn.zm.);
10. opracowuje roczne planu kontroli dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4;
11. sporządza i przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4;
12. opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą procedury, na której podstawie realizuje swoje zadania;
13. wydawanie decyzji określających kwotę pomocy przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków finansowych w zakresie osi priorytetowej 4;
 
W zakresie osi priorytetowej IV samorząd województwa opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą jednolite dla wszystkich 16 urzędów marszałkowskich procedury, w formie Książki Procedur. Procedury te są jednocześnie zgodne z regulaminami pracy oraz schematami organizacyjnymi poszczególnych urzędów marszałkowskich.
 
Pełen zakres spraw prowadzonych przez Wydział PO RYBY znajduje się
na stronie internetowej http://www.lodzkie.pl/poryby
 

Czytany 55089 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  08.01.2013 - 09:22
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 27.04.2022 - 14:02