Sprawozdawczość w systemie BDO

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania - do 15 marca.

 

1.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi

według art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) sporządza:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie
      z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy
      produktów w opakowaniach, o którym mowa
  w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
      opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane
      torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  o której mowa w art. 40a ustawy
      z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
      przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
      wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r.
      o bateriach i akumulatorach.

 

2.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
według art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego
     odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów
      ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów
      lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 

Marszałkiem województwa, właściwym dla sprawozdawczości jest marszałek odpowiadający miejscowo:

 • siedzibie lub miejscu zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania
       o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
       oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych;
       (w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
       właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego);

 • miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania
       o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;

 • miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
      w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
      o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
  o gospodarce opakowaniami
      i odpadami opakowaniowymi – w przypadku sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych
      lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego;

 • miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego
      lub jednostki gastronomicznej, o których mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
      o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
      produktowej, lub lokalizację urządzenia vendingowego, o którym mowa w art. 3b ust. 2 tej ustawy.

 

WAŻNE!

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności, przedsiębiorca sporządza
i składa sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

 

Instrukcje obsługi systemu BDO wraz z filmami instruktażowymi zamieszczone są na stronie:
https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/


KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli). 

Osoba publikująca :  Michał Lotka
Data publikacji:  03.01.2024 - 10:27
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 03.01.2024 - 13:10