Rejestr - BDO - wpis do Rejestru - BDO, opłata rejestrowa/roczna

REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH
I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI.

 

UWAGA – ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI !

W dniu 24 maja 2023 r. poszerzono obowiązek rejestracji w systemie BDO o nowe działalności.

Wpisem do rejestru objęto przedsiębiorców:

   1. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
       oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne;

   2. prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną,
       w których są oferowane:

         a. produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,

         b. napoje lub żywność pakowane w produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
             przez tego przedsiębiorcę,

  3. pakujących i oferujących napoje lub żywność w opakowaniach, stanowiących produkty jednorazowego
      użytku z tworzyw sztucznych, za pomocą urządzenia vendingowego.

Wspomniana działalność nie może być prowadzona bez uzyskania rejestracji w systemie BDO.

 

OBOWIĄZEK UZYSKANIA WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY,
PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. Data utworzenia: 24 stycznia 2018 r.

Marszałek dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2 ustawy):

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby
      własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy;
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których
      mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie
      odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami,
      który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym
      zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych
      w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach
      i instytucjach (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem, gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,
      o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art 51 ust.1 ustawy.

 

Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności,
dokonuje wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał:

 • pozwolenie zintegrowane;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów;
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi
      lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

 

Marszałek województwa właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu,
dokonuje wpisu do rejestru na wniosek.

Wpis do rejestru na wniosek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
     niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1903 ze zm.):
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty lub autoryzowanych przedstawicieli,
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacji odzysku,
 • dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
      z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • prowadzących jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną,
      w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opakowania),
      wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy lub, w których są oferowane napoje lub żywność,
      pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty (opakowania),
 • przedsiębiorców pakujących i oferujących za pomocą urządzeń vendingowych napoje lub żywność
      w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opakowaniach), wymienionych
      w załączniku nr 6 do tej ustawy,
 • prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz  prowadzących inne równoważne
      systemy zbierania;
 1. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.):
 • wprowadzających pojazdy,
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzących stacje demontażu,
 • prowadzących strzępiarki;
 1. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
     (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.):
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 1. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
     (Dz.U. z 2022 r. poz.1113 ze zm.):
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmiotów pośredniczących;
 1. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.):

– organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy,
   a także przedsiębiorców:

 • będących organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
     - odpadów opakowaniowych,
     - produktów w opakowaniach,
 • eksportujących:
     - odpady opakowaniowe,
     - opakowania,
     - produkty w opakowaniach,
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzających opakowania,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
     w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
     o której mowa w art.40a tej ustawy,
 • będących podmiotami reprezentującymi;
 1. z zakresu ustawy o odpadach:
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia
     na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 • transportujących odpady,
 • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
     na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy lub z urzędu,
 • prowadzących zakłady recyklingu statków,
 • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
      z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 1. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
     (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.):
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych samodzielnie przez gminę
     lub wspólnie z inną gminą, lub gminami,
 • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
     komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem którejkolwiek z ww. działalności,
gdyż może je prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru

(art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).

 

WNIOSEK REJESTROWY, WNIOSEK AKTUALIZACYJNY, WNIOSEK O WYKREŚLENIE

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem
strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana
przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie ministra ds. klimatu.

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.
W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO
w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.

 

Podmiot, którego funkcjonowanie obejmuje więcej niż jedną działalność, wymienioną w w art. 50 ust 1 ustawy
o odpadach, powinien zawrzeć we wniosku o wpis do rejestru informacje dotyczące wszystkich wykonywanych
działalności (np. wprowadzający produkty w opakowaniach i wytwórca odpadów).

Wniosek o wpis do rejestru, wniosek aktualizacyjny czy wniosek o wykreślenie, powinny zostać złożone
przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu – właściciela firmy lub osobę upoważnioną
do reprezentowania podmiotu, wskazaną w KRS. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika,
do wniosku należy załączyć stosowne upoważnienie. W przypadku, gdy udzielnie pełnomocnictwa podlega
opłacie skarbowej, opłatę za dokonanie tej czynności, w kwocie 17 złotych, należy wnieść na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

WAŻNE!

W przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zakresu prowadzonej działalności
wymagającej wpisu do rejestru, zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach podmiot ma obowiązek złożyć
wniosek o zmianę wpisu rejestrze przy użyciu formularza aktualizacyjnego, składanego
za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.
Termin na dokonanie aktualizacji - 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru,
zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach podmiot jest obowiązany do złożenia
wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza o wykreślenie z rejestru
za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.
Termin złożenia wniosku - 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
za dokonanie czynności urzędowej w kwocie 10 zł
. Numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku w formie pliku pdf.

 

OPŁATA REJESTROWA, OPŁATA ROCZNA

W wybranych przypadkach wpis do rejestru podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej,
a w kolejnych latach opłaty rocznej.

Opłacie rejestrowej podlega wpis do rejestru dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających do obrotu opony,
 • wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
 • wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzyw sztucznych.

Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestrowej należy załączyć do wniosku rejestracyjnego w formie pliku pdf.

Podmioty, które objęto obowiązkiem uiszczenia opłaty rejestrowej, w kolejnych latach ponoszą opłatę roczną.

Termin wniesienia opłaty rocznej - do końca lutego za dany rok kalendarzowy.

WAŻNE!

W roku, w którym składany jest wniosek o wpis do rejestru, uiszcza się jedynie opłatę rejestrową,
roczną dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Opłacie rejestrowej/rocznej nie podlegają m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady,
a także jednostki handlowe, zobowiązane do pobierania opłaty recyklingowej
oraz jednostki handlowe, gastronomiczne i obsługujący urządzenia vendingowe,
pobierający od konsumentów opłaty za produkty (opakowania) jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

 

Stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 634) i wynoszą:

 • dla mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł;
 • dla pozostałych przedsiębiorców – 300,00 zł.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

tytuł wpłaty: opłata rejestrowa lub opłata roczna.

 

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013), który składając wniosek o wpis do rejestru
przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Przedsiębiorca ten nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia w kolejnych latach opłaty rocznej.

Opłaty rejestrowe i roczne nie ulegają zwielokrotnieniu, co oznacza, że jeśli podmiot prowadzi więcej niż jedną
działalność objętą obowiązkiem wniesienia opłaty, i tak wnosi ją w podstawowej kwocie.

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (wnoszące opłaty rejestrowe/roczne) mają
obowiązek umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością
(art. 63 ustawy).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli). 

Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  25.01.2018 - 11:01
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 04.01.2024 - 14:11