Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.)

 

Sprawozdania (wraz z załącznikami - pełnomocnictwa, dokumenty do pomocy de minimis, oświadczenia itp.) należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca.

 

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

opakowaniewyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 października 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1274)

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

wprowadzający opakowania – to przedsiębiorca:

 • wytwarzający opakowania,
 • importujący opakowania,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

wprowadzający produkty w opakowaniach – to przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w tym m.in.:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak
      towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
      (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił
      innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
 • prowadzący:

- jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2,
  sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
- więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2,
  sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

wprowadzenie do obrotu – to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.

Za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

 • import opakowań,
 • import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje z dniem:

 • wydania ich z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów
      w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie,
 • ich przywozu na terytorium kraju.

 

REJESTR (BDO)

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), dotyczy:

 • organizacji odzysku opakowań,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • wprowadzającego opakowania,
 • wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy
     z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,

a także:

 • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
 • eksportującego odpady opakowaniowe,
 • prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych

– jeżeli zamierzają wystawiać dokumenty DPR i EDPR.

 

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH

Działalność, polegająca na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach, powoduje zobowiązania związane z ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością, wymaga również działań w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 ustawy na przedsiębiorcach tych ciąży obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych, a wielkość obciążenia określają tzw. wymagane poziomy recyklingu. Ich wartości określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2375).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy poziom recyklingu, to wyrażony w procentach stosunek masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w tym roku oraz masy opakowań, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca nie wprowadzał z produktami danego rodzaju opakowań, poziom recyklingu wyznacza się w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do obrotu
w tym roku (art. 20 ust. 3).

Obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów przetwarzania odpadów opakowaniowych, może być realizowany przez przedsiębiorcę w dwojaki sposób:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy),

przy czym samodzielnie – poprzez poddanie recyklingowi:

 • wyłącznie wytworzonych przez siebie odpadów opakowaniowych,
 • odpadów opakowaniowych, zebranych od innych posiadaczy odpadów.

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje odpady, których sam nie wytworzył, aby całkowicie wykonać obowiązek, musi dokonać tego w masie nie mniejszej niż wyniosła masa wprowadzonych przez niego do obrotu opakowań. Innymi słowy, w takim przypadku nie obowiązują wskaźniki wymienione w rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r., a poziom o wartości 100%.

Rozliczenie obowiązku zapewnienia recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego, a przedsiębiorcy, którzy go nie wykonali, są zobligowani do wniesienia opłaty produktowej, liczonej  w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.

 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA OPAKOWANIA

arkusze kalkulacyjne

2023 opłata produktowa

2022 opłata produktowa

2021 opłata produktowa

2020 opłata produktowa

2019

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty produktowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

73 1540 1245 2056 4800 4789 0007

tytuł wpłaty: opłata produktowa za opakowania za rok…

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi ustala się w oparciu o dokumenty:

 • DPR, sporządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych,
 • EDPR, sporządzane przez przedsiębiorcę eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy
      odpadów opakowaniowych celu poddania ich recyklingowi.

 

Opakowania wielomateriałowe,
środki niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin, w opakowaniach

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać recykling odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych,
z tym że:
wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać recykling odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Wprowadzający opakowania wielomateriałowe jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać recykling odpadów w postaci zużytych opakowań wielomateriałowych.

Przedsiębiorca może realizować ww. obowiązki w dwojaki sposób:

 • samodzielnie albo
 • przez przystąpienie do porozumienia.

Organizacja  samorządu  gospodarczego, która reprezentuje grupę przedsiębiorców, wprowadzających:

 • produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
 • środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Wprowadzający, który przystąpił do porozumienia, obowiązany jest przekazać organizacji samorządu gospodarczego, wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią obowiązku, w szczególności informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach.

W przeciwnym razie, wprowadzający opakowania wielomateriałowe lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej w odniesieniu do tych opakowań, o których nie poinformował organizacji samorządu gospodarczego, a które wprowadził do obrotu.

 

Porozumienia, zawarte z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Od dnia 9 lipca 2014 r. obowiązują porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego
a Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70
w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

 • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
 • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014).

Chcąc przystąpić do porozumienia należy się skontaktować z przedstawicielem Polskiej Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań - kontakt

 

Informacja celach, osiągniętych w ramach porozumień:

 

PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Obowiązek może być realizowany dwojako:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy).

 Przedsiębiorca, który obowiązek prowadzenia kampanii wykonuje samodzielnie, powinien:

 • przeznaczyć w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne
      lub
 • przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

publiczna kampania edukacyjna – każde działanie, mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, ich możliwym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych,
w tym kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Numer rachunku bankowego dla środków, wpłacanych w ramach prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

08 1540 1245 2056 4800 4789 0013

tytuł wpłaty: kampanie edukacyjne za rok…

 

POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy przepisów:

 • w zakresie uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących
     opłaty produktowej,
 • w zakresie obowiązku prowadzania publicznych kampanii edukacyjnych,

– nie  stosuje się do przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (jednej tony).

W zakresie, w jakim przepisy ustawy, dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł za 1 kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

 

WAŻNE!

Zwolnienie z opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w terminie sprawozdawczym, tj. do 15 marca, dołączą do sprawozdania, składanego w systemie BDO, dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc de minimis.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy są to:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

wzór formularza (Excel) - pomoc de minimis

 • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis,

oświadczenie, o otrzymaniu pomocy de minimis - wzór

 

SPOSÓB OBLICZANIA KWOTY ZWOLNIENIA Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
- WARTOŚCI POMOCY DE MINIMIS

arkusz kalkulacyjny

2023 pomoc de minimis 

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94, 42 663 35 39, 42 663 32 56,
       42 663 35 73, 42 291 97 84, 42 663 35 41, 42 291 97 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 23895 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 12:41
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 21.03.2024 - 09:17