Opłata produktowa - opakowania oraz publiczne kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114, z późn. zm.)

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca.

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

opakowanie – wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania
lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych;

Przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie określono
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 października 2013 roku (Dz. U. 2013 r.,
poz. 1274) – link

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego
do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

wprowadzający opakowania – to przedsiębiorca:

 • wytwarzający opakowania,
 • importujący opakowania,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;

wprowadzający produkty w opakowaniach – to przedsiębiorca, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w tym m.in.:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286 i 288),
  lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je
  do obrotu,
 • prowadzący:
 • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
 • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

wprowadzeniu do obrotu – to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań
lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania
lub dystrybucji;

Za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

 • import opakowań,
 • import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje z dniem:

 • wydania ich z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań
  i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
 • ich przywozu na terytorium kraju.

REJESTR (BDO)

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach, dotyczy:

 • organizacji odzysku opakowań,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • wprowadzającego opakowania,
 • wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

oraz

 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
 • eksportujący odpady opakowaniowe,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych

– jeżeli zamierzają wystawiać dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR.

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH

Działalność, polegająca na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach, powoduje zobowiązania związane z ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością, wymaga również działań w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 ustawy
na przedsiębiorcach tych ciąży obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, a wielkość obciążenia określają tzw. wymagane poziomy odzysku
i recyklingu. Ich wartości określa załącznik nr 1 do ustawy:

Poz.

Odpady opakowaniowe powstałe z

Poziom w %1)

rodzaj opakowań

odzysk

recykling

1

opakowań razem 2)

61

56

2

opakowań z tworzyw sztucznych

-

23,5

3

opakowań z aluminium

-

51

4

opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej

-

51

5

opakowań z papieru i tektury

-

61

6

opakowań ze szkła

-

61

7

opakowań z drewna

-

16

8

opakowań wielomateriałowych

-

poziom określony odpowiednio w poz. 1–7 wg rodzaju materiału przeważającego
w opakowaniu wielomateriałowym

9

pozostałych opakowań

-

-

1)   Nie dotyczy opakowań, mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi, określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).

2)   Dotyczy sumy wszystkich opakowań wymienionych w poz. 2–9.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy poziom odzysku i recyklingu, to wyrażony w procentach stosunek masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi
lub recyklingowi w tym roku oraz masy opakowań, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu
w poprzednim roku kalendarzowym.

W przypadku, w którym działalność wprowadzającego produkty w opakowaniach rozpoczęła się w danym (rozliczeniowym) roku kalendarzowym, poziom odzysku i recyklingu wyznacza się w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do obrotu w tym roku (art. 20 ust. 3).

Obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów przetwarzania odpadów opakowaniowych, może być realizowany przez przedsiębiorcę w dwojaki sposób:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy),

przy czym samodzielnie – poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi:

 • wyłącznie wytworzonych przez siebie odpadów opakowaniowych,
 • odpadów opakowaniowych, zebranych od innych posiadaczy odpadów.

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje odpady, których sam nie wytworzył, aby całkowicie wykonać obowiązek, musi dokonać tego w masie nie mniejszej niż wyniosła masa wprowadzonych przez niego do obrotu opakowań. Innymi słowy, w takim przypadku nie obowiązują wskaźniki wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, a poziom o wartości 100%.

Rozliczenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego, a przedsiębiorcy, którzy go nie wykonali, są zobligowani do wniesienia opłaty produktowej, liczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem;

Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA OPAKOWANIA

kalkulator opłaty produktowej

2019

2020 opłata produktowa

Numer rachunku bankowego dla opłaty produktowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

73 1540 1245 2056 4800 4789 0007

tytuł wpłaty:

opłata produktowa za opakowania za rok…

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu o dokumenty:

 • DPR albo DPO, sporządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • EDPR albo EDPO, sporządzane przez przedsiębiorcę eksportującego
  lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku.

Opakowania wielomateriałowe i środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że:

wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Wprowadzający opakowania wielomateriałowe jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów w postaci zużytych opakowań wielomateriałowych.

Przedsiębiorca może realizować ww. obowiązki w dwojaki sposób:

 • samodzielnie albo
 • przez przystąpienie do porozumienia.

Organizacja  samorządu  gospodarczego, która reprezentuje grupę przedsiębiorców, wprowadzających:

 • produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
 • środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia
i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Wprowadzający, który przystąpił do porozumienia, obowiązany jest przekazać organizacji samorządu gospodarczego, wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią obowiązku, w szczególności informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach.

W przeciwnym razie, wprowadzający opakowania wielomateriałowe lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej w odniesieniu do tych opakowań, o których nie poinformował organizacji samorządu gospodarczego, a które wprowadził do obrotu.

Porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Od dnia 9 lipca 2014 roku obowiązują porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ
z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

 • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
 • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014).

Kontakt

Informacja o osiągniętych celach w ramach porozumień:

2017 rok

PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Obowiązek może być realizowany dwojako:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy).

Przedsiębiorca, który obowiązek prowadzenia kampanii wykonuje samodzielnie, powinien:

 • przeznaczyć w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne
  lub
 • przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

publiczna kampania edukacyjna – każde działanie, mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, ich możliwym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych,
w tym kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Numer rachunku bankowego dla kampanii edukacyjnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

08 1540 1245 2056 4800 4789 0013

tytuł wpłaty:

kampanie edukacyjne za rok…

POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy przepisów:

 • w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej,
 • w zakresie obowiązku prowadzania publicznych kampanii edukacyjnych,

– nie  stosuje się do przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili
do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.

W zakresie, w jakim przepisy ustawy, dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania
do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł za 1 kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwolnienie z opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w terminie sprawozdawczym, tj. do 15 marca, złożą dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc de minimis. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy są to:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

wzór formularza - pomoc de minimis

wzór formularza (Excel) - pomoc de minimis

 • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis,

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca
nie korzystał z pomocy de minimis, powinien wypełnić i dostarczyć
oświadczenie, o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca korzystał z pomocy de minimis, powinien wypełnić i dostarczyć oświadczenie
o wielkości otrzymanej pomocy
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie otrzymanych w tym zakresie zaświadczeń.

kalkulator wartości pomocy de minimis (zwolnienia z opłaty produktowej)

2019

2020 pomoc de minimis

Osoby udzielające informacji pod numerami telefonów:

tel. 42 663 35 50

tel. 42 663 35 51

tel. 42 663 35 52

tel. 42 663 35 53

tel. 42 663 37 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 1523 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 12:41
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 03.08.2021 - 13:33