Opłata produktowa - produkty

GOSPODARKA NIEKTÓRYMI ODPADAMI – OPONY, OLEJE I PREPARATY SMAROWE

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).

 

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdaniado 15 marca.

Termin dokonania wpłatdo 31 marca.

 

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

produkty – wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową
lub przynależność innych produktów, stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

Załącznik 4a

Poz.

Odpady powstałe z

Poziom w %

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysku

recyklingu

1

2

3

4

5

1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty
z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny,

Parafina ciekła

 

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

z wyłączeniem:

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

50

35

2

Preparaty smarowe,
dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu

z wyłączeniem:

Preparaty smarowe –wyłącznie smary plastyczne

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych
i produkty podobne

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.4

z wyłączeniem:

ex 20.59.41.0

20.59.42.0

20.59.43.0

50

35

3

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych
i samolotach

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.11.0

22.11.12.0

22.11.13.0

22.11.20.0

75

15

4

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

75

15

5

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

75

15

Przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie, jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), dokonujący importu
lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwarzający produkty,
który wprowadza je do obrotu.
Jest nim również wprowadzający produkty:
  -  pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art 120 ustawy
     z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.),
  -  pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą,
których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy.

 

Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu:

 • wydania produktu z magazynu albo przekazania go osobie trzeciej
      - w przypadku produktów wytworzonych na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium innego
      niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
      dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium państwa
      niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • przywozu produktu na terytorium kraju w celu wprowadzenia do obrotu.

 

REJESTR (BDO)

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), dotyczy:

 • wprowadzającego do obrotu produkty,
 • organizacji odzysku,

oraz

 • dokonującego eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów
      w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • prowadzącego odzysk lub recykling lub odpadów powstałych z produktów

– jeżeli zamierzają wystawiać dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

 

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH OPONY, OLEJE I PREPARATY SMAROWE

Działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów, powoduje zobowiązania związane z ewidencjono-
waniem oraz sprawozdawczością, wymaga również działań w zakresie gospodarki odpadami. Zasadniczym
obowiązkiem wprowadzającego jest bowiem zapewnienie odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstałych
z produktów, a wielkość obciążenia określają tzw. roczne poziomy odzysku i recyklingu, określone w załączniku
nr 4a do ustawy. Przez zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów należy rozumieć
osiągnięcie wymaganych poziomów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy poziom odzysku i recyklingu to wyrażony w procentach stosunek masy odpadów
powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy produktów
wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim
roku kalendarzowym nie wprowadzał produktów – w stosunku do masy produktów wprowadzonych w danym
roku.

Obowiązek zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, może być realizowany w dwojaki
sposób:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy).

Rozliczenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego,
a przedsiębiorcy, którzy go nie wykonali, są zobligowani do wniesienia opłaty produktowej, liczonej
oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • odzysku,
 • recyklingu,

jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu),
przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie.

 

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna kwota dla wszystkich produktów
nie przekracza 100 zł.

 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA PRODUKTY
- OPONY, OLEJE I PREPARATY SMAROWE

arkusze kalkulacyjne

2023 opłata produktowa

2022 opłata produktowa

2021 opłata produktowa

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty produktowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

59 1540 1245 2001 4800 4789 0002

tytuł wpłaty: opłata produktowa za produkty za rok…

 

Wprowadzający produkty ma obowiązek prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej,
obejmującą informacje o masie wprowadzonych do obrotu produktów, z podziałem na poszczególne
ich rodzaje.

Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się w oparciu o:

 • dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk (DPO) i odrębnie recykling (DPR), sporządzane przez
      przedsiębiorcę dokonującego przetwarzania odpadów w kraju,
 • dokument potwierdzający eksport lub fakturę potwierdzającą wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów,
      przedstawiane przez przedsiębiorcę eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy
      odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94, 42 663 35 39, 42 663 32 56,
       42 663 35 73, 42 291 97 84, 42 663 35 41, 42 291 97 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 9413 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 12:51
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 22.02.2024 - 09:06