Opłata produktowa - produkty

GOSPODARKA NIEKTÓRYMI ODPADAMI – OPONY, OLEJE I PREPARATY SMAROWE

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, z późn. zm.).

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania – do 15 marca.

Termin dokonania wpłat – do 31 marca.

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty.

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

produkty – wszystkie, wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność innych produktów, stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

Załącznik 4a

Poz.

Odpady powstałe z

Poziom w %

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysku

recyklingu

1

2

3

4

5

1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty
z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny,

Parafina ciekła

,

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

z wyłączeniem:

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

50

35

2

Preparaty smarowe,
dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu

z wyłączeniem:

Preparaty smarowe –wyłącznie smary plastyczne

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych
i produkty podobne

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.4

z wyłączeniem:

ex 20.59.41.0

20.59.42.0

20.59.43.0

50

35

3

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych
i samolotach

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.11.0

22.11.12.0

22.11.13.0

22.11.20.0

75

15

4

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

75

15

5

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

75

15

Przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie, jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162), dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórca wprowadzającego produkty na terytorium kraju.

Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje w dniu:

 • wydania ich z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
 • dopuszczenia ich do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w przypadku importu).

REJESTR (BDO)

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach, dotyczy:

 • wprowadzającego na terytorium kraju produkty,
 • organizacji odzysku,

oraz

 • dokonującego eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
  z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • prowadzącego odzysk lub recykling lub odpadów powstałych z produktów

– jeżeli zamierzają wystawiać dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY

Działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów, powoduje zobowiązania związane z ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością, wymaga również działań w zakresie gospodarki odpadami. Zasadniczym obowiązkiem wprowadzającego jest bowiem zapewnienie odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstałych z produktów, a wielkość obciążenia określają tzw. roczne poziomy odzysku i recyklingu, wymienione w załączniku 4a do ustawy. Przez zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych należy rozumieć osiągnięcie wymaganych poziomów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy poziom odzysku i recyklingu to wyrażony w procentach stosunek masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym
nie wprowadzał produktów – w stosunku do masy produktów wprowadzonych w danym roku.

Obowiązek zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, może być realizowany w dwojaki sposób:

 • samodzielnie albo
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie pisemnej umowy),

Rozliczenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego, a przedsiębiorcy, którzy go nie wykonali, są zobligowani do wniesienia opłaty produktowej, liczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • odzysku,
 • recyklingu,

jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu), przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów
nie przekracza 100 zł.

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA PRODUKTY

TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu (do podzakładki zostaną przygotowane informacje tematyczne, dołączone w formie linków bądź tekstu)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY PRODUKTOWEJ:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

59 1540 1245 2001 4800 4789 0002

tytuł wpłaty:

opłata produktowa za produkty za rok…

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzić dodatkową ewidencję, obejmującą informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem
na poszczególne ich rodzaje.

Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się w oparciu o:

 • dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk (DPO) i odrębnie recykling (DPR), sporządzane przez przedsiębiorcę dokonującego przetwarzania odpadów w kraju,
 • dokument potwierdzający eksport lub fakturę potwierdzającą wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów, przedstawiane przez przedsiębiorcę eksportującego
  lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

Osoby udzielające informacji pod numerami telefonów:

tel. 42 663 35 50

tel. 42 663 35 51

tel. 42 663 35 52

tel. 42 663 35 53

tel. 42 663 37 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 1116 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 12:51