Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
      (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

 

1. 

Publiczne kampanie edukacyjne

Termin realizacji obowiązku - do dnia 31 stycznia.

Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt
jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu,
który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany samodzielnie
lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt, wykonujący obowiązek samodzielnie:

 • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne
      lub
 • wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu,
osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza
wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych
kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu,
osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Obowiązek uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego posiadają dokumentację, potwierdzającą przeznaczenie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

 

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne
co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pochodzących z przejęcia
obowiązków od wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych oraz inny niż przeznaczony
dla gospodarstw domowych.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która rozpoczyna działalność w danym roku
kalendarzowym, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych
w tym roku kalendarzowym z przejęcia ww. obowiązków.

W przypadku nie przeznaczenia do dnia 31 stycznia środków na publiczne kampanie edukacyjne w wymaganej
wysokości, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana do wpłaty
w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym była obowiązana do przeprowadzenia
kampanii, środków w wysokości równej 5% ww. przychodów netto.

 

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej,
jeżeli wysokość środków przeznaczonych na kampanie nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa,
w terminie do dnia 31 stycznia:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa
      w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie
      37 ust. 2a ww. ustawy.

 

2. 

Opłata produktowa

Termin realizacji obowiązkudo dnia 15 marca.

Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania
zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego
sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu,
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
      - zbierania,
      - odzysku,
      - przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
 
Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona bez wezwania na rachunek
bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku
kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.
Należną opłatę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym
a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku
oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

 • Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1499),
 • Poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
      art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),
 • Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu
      (Dz. U. z 2018 r., poz. 1194).

 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ
ZA NIEOSIĄGNIĘCIE WYMAGANEGO POZIOMU ZBIERANIA

arkusz kalkulacyjny

2023 opłata produktowa

 

Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty produktowej

W przypadku, gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł,
opłaty produktowej nie wnosi się
.

 

Wprowadzającego sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeżeli wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm,
      o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg;
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm,
      o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa,
w terminie do dnia 15 marca
:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa
      w art. 37 ustawy  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie
      37 ust. 2a ww. ustawy.

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

 

Opłaty:

 • za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu
        - zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
        - poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 • za kampanie edukacyjne,

należy wnieść na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

89 1540 1245 2056 4800 4789 0010

 

3.

Zabezpieczenie finansowe

Termin realizacji obowiązku - do dnia 30 czerwca.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych:

 1.    który samodzielnie wykonuje obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania
         od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego
         z gospodarstw domowych;
 2.    w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy, zawartej z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego
         i elektronicznego;
 3.    w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu
         elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę,

jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy,
   przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej.

Zabezpieczenie finansowe może mieć formę:

 1.    depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego;
 2.    gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa;
 3.    gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej oraz gwarancji bankowej gwarantem może być wyłącznie:

 • instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego;
 • instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego.

 

Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest obowiązany do wniesienia
zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.

W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu,
zabezpieczenie finansowe należy wnieść przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.

Wprowadzający sprzęt, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, są obowiązani do wniesienia
zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym:

 • wygasła albo uległa rozwiązaniu umowa, zawarta z organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
      i elektronicznego
  ;
 • nastąpiło otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości lub wykreślenie z rejestru organizacji odzysku
      sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą zawarto umowę.

Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego stanowi w przypadku:

 • wprowadzającego sprzęt wnoszącego zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru
      – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym
         roku kalendarzowym;
 • wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru
      – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku
         kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy
sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Numer rachunku bankowego dla zabezpieczenia finansowego wnoszonego w formie depozytu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1163 0014 7019 4020 0032

 

4.

Zaświadczenia

Termin realizacji obowiązkudo dnia 28 lutego.

Prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu
oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
przekazuje marszałkowi województwa w terminie do dnia 28 lutego każdego roku
za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia:

 • o zużytym sprzęcie, wydawane przez prowadzącego zakład przetwarzania
      – wzór zaświadczenia: Dz. U. z 2019 r. poz. 818;
 • potwierdzającego recykling, wydawanego przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu
      – wzór zaświadczenia: Dz. U. z 2019 r. poz. 797;
 • potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku, wydawanego przez prowadzącego działalność
      w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
      – wzór zaświadczenia: Dz.U. z 2019 r. poz. 797.

 

5.

Audyt zewnętrzny

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania
są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego w terminie do 30 kwietnia roku
następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania
przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa
uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie
do dnia 15 maja
roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy.

 

6.

Sprawozdania o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi

Termin realizacji obowiązku - do dnia 15 marca.

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Dodatkowe informacje na temat rejestru oraz sprawozdawczości znajdują się na stronie:
https://www.lodzkie.pl/srodowisko/bdo-rejestr

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 35, 42 663 35 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 6326 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:11
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 05.01.2024 - 10:54