Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publiczne kampanie edukacyjne

OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);

1.  Publiczne kampanie edukacyjne – termin realizacji obowiązku - do 31 dnia stycznia.

Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku
do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnie:

 • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne

lub

 • wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
przez wprowadzającego sprzęt i organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku byli obowiązani do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadają dokumentację potwierdzającą przeznaczenie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pochodzących z przejęcia obowiązków od wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych oraz inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która rozpoczyna działalność
w danym roku kalendarzowym, przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w tym roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków,
o których mowa powyżej.

W przypadku nie przeznaczenia do dnia 31 stycznia środków na publiczne kampanie edukacyjne w wymaganej wysokości, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest obowiązana do wpłaty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym organizacja odzysku była obowiązana do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego środków
w wysokości równej 5% ww. przychodów netto.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne
nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym
.

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 stycznia:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa
  w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie
  37 ust. 2a ustawy.

W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy
de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

2.  Opłata produktowa - termin realizacji obowiązku – do dnia 15 marca.

Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu zużytego sprzętu.

 • Minimalne roczne poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1499).
 • Poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.).
 • Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu:
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1194).

Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty produktowej

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Wprowadzającego sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeżeli wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm,
  o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg;
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza
  50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie powyższe, ma zastosowanie, jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa
  w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie
  37 ust. 2a powyższej ustawy.

W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy
de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Opłaty:

 • za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania
  do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,

 • za kampanie edukacyjne,

należy wnieść na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

89 1540 1245 2056 4800 4789 0010

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

3.  Zabezpieczenie finansowe - termin realizacji obowiązku - do dnia 30 czerwca.

Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych:

 • który samodzielnie wykonuje obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania
  od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego
  z gospodarstw domowych;
 • w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy zawartej z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę, o której mowa

– jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej.

Zabezpieczenie finansowe może mieć formę:

1)  depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego;

2)  gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa;

3)  gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej oraz gwarancji bankowej gwarantem może być wyłącznie:

 • instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego;
 • instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego.

Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy
to zabezpieczenie.

W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu,
wprowadzający jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.

Wprowadzający sprzęt, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3, są obowiązani do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym:

 • wygasła albo uległa rozwiązaniu umowa, o której mowa w art. 11 ust. 3;
 • nastąpiło otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości lub wykreślenie z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą zawarto umowę, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego stanowi w przypadku:

 • wprowadzającego sprzęt wnoszącego zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym;
 • wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego
  dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej
oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, o której mowa
w art. 29 ust. 1.

Numer rachunku bankowego dla zabezpieczenia finansowego wnoszonego w formie depozytu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Gospodarstwa Krajowego

55 1130 1163 0014 7019 4020 0032

4.  Zaświadczenia- termin realizacji obowiązku – do dnia 28 lutego.

Prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu
oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku przekazuje marszałkowi województwa w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia:

 • o zużytym sprzęcie przez prowadzącego zakład przetwarzania – wzór zaświadczenia:
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 818);
 • potwierdzającego recykling przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu – wzór zaświadczenia: (Dz. U. z 2019 r., poz. 797);
 • potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku przez prowadzącego działalność
  w zakresie innych niż recykling procesów odzysku – wzór zaświadczenia:
  (Dz.U. z 2019 r., poz. 797).

5.  Audyt zewnętrzny.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy.

6.  Sprawozdania o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi - termin realizacji obowiązku - do dnia 15 marca.

Wprowadzający sprzęt obowiązany jest do składania Sprawozdań o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Dodatkowe informacje na temat Rejestru BDO oraz Sprawozdawczości znajdują się
na stronie: link

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Opłat Środowiskowych i Windykacji

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel: 42 663 35 35; 42 663 35 46

fax: 42 663 35 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 1034 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:11