Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

- OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU

 

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów, roczne sprawozdanie
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składa wyłącznie w formie elektronicznej,
za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłatdo 15 marca.

 

Przed rozpoczęciem działalności, prowadzący stację demontażu pojazdów ma obowiązek złożyć wniosek
o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO
).

Rozliczeniem prowadzącego stację demontażu jest roczne sprawozdanie, które sporządza się na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o odpadach (art. 75 ust. 2 pkt 4)

Zaległe sprawozdanie za 2018 rok sporządza się i przedkłada do urzędu marszałkowskiego w formie
papierowej lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym. Formularz opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010 r. poz. 1471).

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorca prowadzący stację
demontażu pojazdów, ma obowiązek osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów
wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji
demontażu rocznie.

Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu,
ma obowiązek obliczenia i uiszczenia opłaty, obliczanej odrębnie w przypadku każdego nieosiągniętego
poziomu. Opłatę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia
wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty:

 • 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu
      odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku
      gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%,
 • 0,10 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu
      odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku
      gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu przez co najmniej dwa kolejne lata,
stawka opłaty, służącej do obliczenia należności za drugi i każdy kolejny rok, stanowi dwukrotność stawki
podstawowej.

 

Do należności z tytułu opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Numer rachunku bankowego dla opłaty za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

62 1540 1245 2056 4800 4789 0011

 

Podstawa prawna:

 

 

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH POJAZDY

Sprawozdanie w zakresie informacji o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów składa się
wyłącznie
w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdaniado 15 marca.

 

Przed rozpoczęciem działalności, polegającej na wprowadzaniu do obrotu pojazdów, przedsiębiorca
ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO
).

Filmy instruktażowe, które mogą ułatwić poruszanie się w systemie BDO znajdują się pod linkiem:
https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

 

Wprowadzający pojazd  jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju
w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty
zbierania pojazdów,
w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach
na terytorium kraju, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Wprowadzający nie więcej niż 1000 pojazdów na rok jest obowiązany zapewnić sieć zbierania
pojazdów, obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów,
w tym co najmniej
jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany do obliczenia
i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni
w ciągu roku kalendarzowego
.

 

WZORY DO OBLICZANIA OPŁATY ZA BRAK SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW

 1. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy w ilości
      ponad 1000 pojazdów/rok:

 wzór1

 1. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy w ilości
     nie większej niż 1000 pojazdów/rok:

wzór2

gdzie:

A - wysokość opłaty za brak sieci liczona w zł,
B - opłata stała za brak sieci w zł,
C - liczba pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego w szt.,
D - stawka opłaty za brak sieci w zł,
E z indeksem liczbowym - liczba dni, w których do zapewnienia sieci brakowało kolejnych stacji demontażu
lub punktów zbierania pojazdów.

W obliczeniach należy uwzględnić:

 • opłatę stałą za brak sieci (B) - 12 000 zł,
 • stawkę opłaty za brak sieci (D) - 12 zł,

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty
za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).

 

Termin uiszczenia opłatydo 31 marca.

Rachunek bankowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

 

Do należności z tytułu opłat za brak sieci stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Informacje w zakresie rozliczenia obowiązku zapewnienia sieci dostępne są na stronie:
https://www.gios.gov.pl/pl/10-gospodarka-odpadami/304-informacja-rozliczenie

 

UWAGA!!!

Przedsiębiorca, który wprowadza pojazdy, posiada również inne zobowiązania, które wynikają z niżej
wymienionych przepisów:

 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
      odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.).

Dodatkowe obowiązki wynikają z faktu wprowadzania do obrotu produktów, które są przynależnościami
lub częściami
składowymi pojazdów, tj.: oleje i preparaty smarowe, opony oraz baterie przenośne
i akumulatory samochodowe
.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94, 42 663 35 39, 42 663 32 56,
       42 663 35 73, 42 291 97 84, 42 663 35 41, 42 291 97 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 5124 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:14
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 07.02.2024 - 10:12