Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056).

Obowiązki nałożone na przedsiębiorców wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 28 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu.
Na mocy art. 28 a przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do obliczenia
i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.
Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany
do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, przy czym w oparciu o art. 237 oraz 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa ww. artykule obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzają i składają je za lata 2015-2018 na zasadach dotychczasowych.

Formularze

Wzór formularza do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych
z eksploatacji opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
(Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471).

Uwagi

Informacje dotyczące sprawozdawczości z zakresu ustawy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dostępne są na stronie http://www.gios.gov.pl

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy dokonywać
na numer konta:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

62 1540 1245 2056 4800 4789 0011

Obowiązki wprowadzających pojazdy

Sprawozdania w zakresie Informacji o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Wprowadzający pojazd (nie więcej niż 1000 pojazdów/rok) jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów,
w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd, może zapewnić sieć zbierania pojazdów w każdym województwie poprzez umowy:

 • z przedsiębiorcami prowadzącymi trzy stacje demontażu na podstawie posiadanych
  przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu;
 • z przedsiębiorcami prowadzącymi dwie stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu, w tym jednak przypadku
  co najmniej jeden z tych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu musi mieć umowę z prowadzącym punkt zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i prowadzić punkt zbierania pojazdów, tak aby sieć taka obejmowała dwie stacje demontażu i jeden punkt zbierania;
 • z jednym przedsiębiorcą prowadzącym jedną stację demontażu na podstawie posiadanej przez niego decyzji na prowadzenie tej stacji demontażu,
  który to przedsiębiorca w takim przypadku musi mieć umowę z przedsiębiorcą
  lub przedsiębiorcami prowadzącymi co najmniej dwa punkty zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby sieć taka obejmowała jedną stację demontażu i dwa punkty zbierania.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany
bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty
za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci
przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).

Opłatę za brak sieci należy wpłacić do dnia 31 marca rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

UWAGA!!!

Przedsiębiorca wprowadzający pojazdy zobowiązany jest także do realizacji obowiązków wynikających z niżej wskazanych ustaw:

 • z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – oleje, opony.
 • z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
  1850, ze zm.).

Osoby udzielające informacji pod poniższymi numerami telefonów:

tel. 42 663 35 50

tel. 42 663 35 51

tel. 42 663 35 52

tel.42 663 35 53

tel. 42 663 37 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 982 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:14
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 03.08.2021 - 13:15