Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE (REKLAMÓWKI)

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdań za 2020 rok do 15 marca 2021 roku.

Termin złożenia sprawozdań za 2021 rok do 15 marca 2022 roku.

Termin dokonania wpłat – kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
po kwartale, w którym została pobrana.

TORBY FOLIOWE NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
 • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane
  jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
 • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej

Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego zalicza się do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
lub pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, zgodnie z kryteriami określonymi powyżej.

OBOWIĄZEK POBIERANIA OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego ma przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

Od 1 września 2019 roku obowiązek pobierania opłaty recyklingowej dotyczy również pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa - dział III (Dz. U. z  2020 r. poz. 1325 ze zm.).

REJESTR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Rejestru BDO wyłącznie w zakresie opłaty recyklingowej nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej, a tym samym opłaty rocznej.
Art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) reguluje wykaz przedsiębiorców podlegających opłacie rejestrowej i rocznej. Więcej informacji na temat wpisu do Rejestru BDO można uzyskać pod linkiem: Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składa w terminie do 15 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego,
w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, oddzielnie dla każdej jednostki handlowej. Informacje zawarte w ewidencji powinny być przechowywane, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Informacji w zakresie wpisu do Rejestru BDO oraz sprawozdawczości udzielają osoby
pod poniżej podanymi numerami telefonów:

42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 52; 42 663 35 53; 42 663 37 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STAWKA OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.doc

SPOSÓB WYLICZANIA OPŁATY RECYKLINGOWEJ

ilość wydanych toreb foliowych x 0,20 zł

TERMINY PŁATNOŚCI

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pobraną opłatę recyklingową wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do dnia 15 marca 2020 r.

Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłat z tytułu opłaty recyklingowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

W tytule przelewu należy wpisać: numer identyfikacyjny REGON, ilość wydanych toreb foliowych, oraz kwartał/rok którego wpłata dotyczy.

Informacji w zakresie wpłat z tytułu opłaty recyklingowej udzielają osoby pod poniżej podanymi numerami telefonów:

42 663 35 26; 42 663 35 27

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STOSOWANIE PRZEPISÓW O ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1)         Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane adresowe: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90 - 051  Łódź.

2)         Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3)         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opakowań, produktów w opakowaniach, produktów oraz opłaty produktowej, wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 maja 2011 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4)         Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • Dostawcy systemów informatycznych i usług;
 • Ministerstwo Środowiska.

Udostępnienie danych nastąpi tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5)         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane;

6)         Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie, brak możliwości wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Czytany 911 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:18