Kontrole

KONTROLE

Ogólna procedura prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa,
w szczególności stosowana jest do:

 • podmiotów korzystających ze środowiska w kwestii realizowania obowiązków, dotyczących opłat środowiskowych oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami,
 • w stosunku do przedsiębiorców:
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

PODSTAWY PRAWNE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

 • 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.),
 • 53 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.),
 • 70 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
 • 47 – 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
  (Dz. U. z 2021 roku, poz. 162 ze zm.).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrole obejmują swoim zakresem między innymi obowiązki wynikające z:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1973 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1113),
 • ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1622),
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r poz. 2056),

związane m. in. z korzystaniem ze środowiska oraz gospodarowaniem odpadami, prowadzeniem recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów opakowaniowych, eksportowaniem odpadów opakowaniowych oraz dokonywaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, z naliczaniem opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystaniem środków przekazywanych
przez wprowadzających baterie lub akumulatory, w szczególności w zakresie rzetelnego prowadzenia, sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa informacji, sprawozdań, zestawień, wykazów i dokumentów, dotyczących prowadzonej działalności.

ORGAN UPRAWNIONY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania powyższych przepisów
o ochronie środowiska jest marszałek województwa, który może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych podległych mu pracowników.

PODMIOTY KONTROLOWANE

Kontroli podlegają:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 roku, poz. 162 ze zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia
  6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 roku, poz. 162 ze zm.),
 • osoby fizyczne, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie
  ze środowiska wymaga pozwolenia,
 • przedsiębiorcy:
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

TYPOWANIE PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarcze,
a także w przypadku pozyskania informacji, które mogą dawać podstawę do stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. ustawowych obowiązków.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych,
w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się po analizie przedłożonych marszałkowi województwa wykazów i dokumentacji oraz po stwierdzeniu braków,
bądź nieprawidłowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych, a także na podstawie zgłoszeń doraźnych.

W oparciu o przeprowadzone analizy tworzony jest Plan kontroli.

Czynności przygotowawcze oraz działania kontrolne przeprowadza zespół kontrolny składający się z co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez marszałka województwa.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE KONTROLĘ

Przed przystąpieniem do kontroli pracownik – kontroler wiodący, posiadający stosowne imienne upoważnienie marszałka województwa do wykonywania funkcji kontrolnych:

 • dokonuje analizy przedłożonych przez wytypowany do kontroli podmiot wykazów, sprawozdań, dokumentacji, itp.,
 • przygotowuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • przekazuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli do podmiotu,
  który ma być objęty kontrolą,
 • przygotowuje imienne upoważnienie do przeprowadzania danej kontroli.

KONTROLA

 • W terminie planowanej kontroli kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu, miejscu wykonywania działalności gospodarczej
  lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego (kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli).
 • Kontroler wiodący przekazuje kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia danej kontroli. Kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego podmiotu
  do uczestnictwa w kontroli posiada stosowne upoważnienia.
 • Kontroler wiodący informuje i poucza kontrolowanego przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach.
 • Kontroler wiodący dokonuje pierwszych wpisów w książce kontroli, tj. oznaczenia organu kontroli; oznaczenia upoważnienia do kontroli; zakresu przedmiotowego przeprowadzonej kontroli; daty podjęcia kontroli.
 • Podczas kontroli sprawdzeniu/analizie podlegają, m.in.: faktury zakupu, pozwolenia dotyczące korzystania ze środowiska i zintegrowane, rejestry ilości pobranych wód
  i odprowadzonych ścieków, badania jakościowe pobranych wód i odprowadzonych ścieków, ewidencja odpadowa, ewidencja opakowań, DPR, DPO, EDPR, EDPO
  oraz pozostała dokumentacja pozwalająca na ustalenie stanu faktycznego.
 • Podczas kontroli dokonuje się również wizji lokalnych terenu, instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach podmiotu kontrolowanego.
 • Czynności kontrolne przeprowadzane są w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowanie kontrolowanego przedsiębiorcy.
 • Czas trwania kontroli jest zgodny z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
 • Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawierający zalecenia pokontrolne wraz z terminem i sposobem
  ich wykonania
  .
 • Przed podpisaniem protokołu kontroler wiodący odczytuje go na głos w obecności kontrolowanego podmiotu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotyczących informacji lub danych zawartych w protokole, uwagi i zastrzeżenia
  w tym zakresie zamieszcza się w protokole w formie pisemnej.
 • Protokół podpisują osoby kontrolujące, Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska tut. Urzędu, działający z upoważnienia marszałka województwa oraz kierownik kontrolowanej jednostki, a także dokonują parafowania każdej strony protokołu kontroli.
 • Kierownik kontrolowanej jednostki zostaje pouczony o prawie zgłoszenia na piśmie,
  przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień
  do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 • Kierownik kontrolowanej jednostki zostaje pouczony o prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne uzasadnienie tej odmowy.
 • Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontroler wiodący dokonuje uzupełnienia pozostałych informacji w książce kontroli, tj. daty zakończenia kontroli; zaleceń pokontrolnych oraz zastosowanych środków pokontrolnych.
 • Organ kontrolujący monitoruje termin i sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Czytany 2122 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:21
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 17.10.2022 - 13:25