KONTROLE

Ogólna procedura prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, jest w szczególności stosowana do:

 • podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia ewidencji oraz wykonywania sprawozdawczości związanej
      z gospodarowaniem odpadami oraz produktami i opakowaniami,

w tym między innymi w stosunku do przedsiębiorców:

 • prowadzących recykling odpadów opakowaniowych;
 • eksportujących oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

 

PODSTAWY PRAWNE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- art. 53 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.),

- art. 70 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.),

- art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- art. 47 – 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrole obejmują swoim zakresem w szczególności obowiązki wynikające z:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.),
 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
      odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.),

związane m. in. z gospodarowaniem odpadami, prowadzeniem recyklingu odpadów opakowaniowych,
eksportowaniem oraz dokonywaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
z naliczaniem opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystaniem środków na publiczne kampanie
edukacyjne. W szczególności w zakresie rzetelnego prowadzenia, sporządzania i przekazywania marszałkowi
województwa informacji, sprawozdań, zestawień, wykazów i dokumentów, dotyczących prowadzonej
działalności.

 

ORGAN UPRAWNIONY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania powyższych przepisów jest marszałek
województwa, który może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych podległych mu pracowników.

 

KONTROLOWANE PODMIOTY

Kontroli podlegają:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy - Prawo przedsiębiorców,
      w tym w szczególności:
          - prowadzący recykling odpadów opakowaniowych,
          - eksportujący oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
            w celu poddania ich recyklingowi,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.

 

WYZNACZANIE PODMIOTÓW DO KONTROLI

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa
w ramach wykonywania działalności gospodarczej, a także w przypadku pozyskania informacji, które mogą
dawać podstawę do stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji ustawowych obowiązków.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia
przepisów jest największe.

Wyboru kontrolowanych podmiotów  dokonuje się po analizie przedłożonych marszałkowi województwa
wykazów i dokumentacji oraz po stwierdzeniu braków, bądź nieprawidłowości w realizacji obowiązków
sprawozdawczych, a także na podstawie doraźnych zgłoszeń.

W oparciu o przeprowadzone analizy tworzony jest Plan kontroli.

Czynności przygotowawcze oraz działania kontrolne przeprowadza zespół kontrolny, składający się
z co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez marszałka województwa.

 

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE KONTROLĘ

Przed przystąpieniem do kontroli pracownik – kontroler wiodący, posiadający stosowne imienne
upoważnienie marszałka województwa do wykonywania funkcji kontrolnych:

 • dokonuje analizy przedłożonych przez wytypowany do kontroli podmiot wykazów, sprawozdań,
      dokumentacji, itp.,
 • przygotowuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • przekazuje zawiadomienie do podmiotu o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych,
 • przygotowuje imienne upoważnienie do przeprowadzania danej kontroli.

 

KONTROLA

 1. W terminie planowanej kontroli kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu, miejscu
      wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu
      przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
      wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego (kontrola lub poszczególne czynności
      kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli,
      jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli).
 2. Kontroler wiodący przekazuje kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie
      do przeprowadzenia danej kontroli. Kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby
      upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
      Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego podmiotu do uczestnictwa
      w kontroli posiada stosowne upoważnienia.
 3. Kontroler wiodący informuje i poucza kontrolowanego przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach.
 4. Kontroler wiodący dokonuje pierwszych wpisów w książce kontroli, tj.: oznaczenia organu kontroli,
      oznaczenia upoważnienia do kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli, daty podjęcia czynności kontrolnych.
 5. Podczas kontroli sprawdzeniu/analizie podlegają, m.in.: faktury zakupu, pozwolenia, ewidencje: odpadów,
      opakowań, produktów etc., dokumenty potwierdzające DPR i EDPR, oraz pozostała dokumentacja
      pozwalająca na ustalenie stanu faktycznego.
 6. Podczas kontroli dokonuje się również wizji lokalnych terenu, instalacji i urządzeń znajdujących się
      w obiektach podmiotu kontrolowanego.
 7. Czynności kontrolne przeprowadzane są w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowanie
      podmiotu.
 8. Czas trwania kontroli jest zgodny z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawierający
      zalecenia pokontrolne wraz z terminem i sposobem ich wykonania
  .
 10. Przed podpisaniem protokołu kontroler wiodący odczytuje go na głos w obecności kontrolowanego
        podmiotu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotyczących informacji lub danych zawartych
        w protokole, uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie zamieszcza się w protokole w formie pisemnej.
 11. Protokół podpisują osoby kontrolujące, Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
        tutejszego Urzędu, działający z upoważnienia marszałka województwa oraz kierownik kontrolowanej
        jednostki. Dokonują także parafowania każdej strony protokołu kontroli.
 12. Kierownik kontrolowanej jednostki zostaje pouczony o prawie zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem
        protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń w nim zawartych, w terminie
        7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 13. Kierownik kontrolowanej jednostki zostaje pouczony o prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli,
        składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne uzasadnienie tej odmowy.
 14. Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontroler wiodący dokonuje uzupełnienia pozostałych informacji
        w książce kontroli, tj.:
  daty zakończenia kontroli, zaleceń pokontrolnych oraz zastosowanych
        środków pokontrolnych.
 15. Organ kontrolujący monitoruje termin i sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 32 56

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 3874 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:21
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 22.02.2024 - 09:11