Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych

Marszałek województwa, będąc organem podatkowym w zakresie opłat środowiskowych,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może na wniosek podatnika:

 • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości z tytułu opłat środowiskowych
      wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości z tytułu opłat środowiskowych lub
      odsetki za zwłokę.

(art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ może, lecz nie musi udzielić żądanej ulgi.

 

KOGO DOTYCZY

Podmiot posiadający zobowiązania z tytułu:

 • opłaty produktowej lub dodatkowej opłaty produktowej, określonych z tytułu nieosiągnięcia:
        - rocznego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych,
        - rocznego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych olejów i preparatów smarowych
           oraz opon,
        - minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu
           odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
        - rocznego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • środków wnoszonych na rachunek urzędu marszałkowskiego z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych
      przez:
        - wprowadzającego do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
        - wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory,
 • opłaty, wynikającej nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących
      z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • opłaty recyklingowej, pobranej od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego
      lub dodatkowej opłaty recyklingowej.

 

CZAS REALIZACJI

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden
miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości
przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia
sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Pisemny wniosek o udzielenie ulgi, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
wnioskodawcy.

We wniosku należy wskazać:

 • Imię i nazwisko albo nazwę, adres podmiotu ubiegającego się o ulgę;
 • Rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie zapłaty opłaty / zaległości w opłacie na raty, umorzenie zaległości
      w opłacie / umorzenie odsetek, odroczenie
  terminu płatności opłaty / zapłaty zaległości);
 • Rodzaj zobowiązania, którego dotyczy wniosek (opłata produktowa za opakowania, opłata produktowa
      za produkty, opłata produktowa za sprzęt elektryczny lub elektroniczny, opłata recyklingowa etc.)
  ;
 • Okres(-y) rozliczeniowe, których wniosek dotyczy;
 • Wysokość opłat / zaległości w opłatach objętych wnioskiem (jeżeli wniosek obejmuje opłaty za kilka okresów
      i zakresów, należy osobno wymienić wysokość opłaty za każdy okres i zakres);
 • Przyczynę powstania zaległości podatkowej;
 • W przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, rodzaj pomocy jaką ma stanowić ulga,
      tj.:
        - pomoc de minimis;
        - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
        - pomoc publiczna udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy
          Ordynacja podatkowa;
        - pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie udzielana w związku z jednym z celów wymienionych
          w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniosek należy uzasadnić, wskazując przesłanki „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego",
uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie.

W przypadku ubiegania się o ulgę w formie rat, należy wskazać: ilość wnioskowanych rat, termin ich płatności
oraz uprawdopodobnić możliwość regulowania wnioskowanych rat.

W przypadku ubiegania się o ulgę w formie odroczenia, należy wskazać: termin wnioskowanego odroczenia
(datę) oraz uprawdopodobnić możliwość uregulowania należności przed dniem upływu tego terminu.

 

Do wniosku należy załączyć następujące informacje i dokumenty:

 • oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym (wypełnia osoba fizyczna prowadząca działalność
      gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych)
  ,
 • sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych (sytuacja finansowa przedsiębiorstwa),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się
      o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
      otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej (dowód zapłaty w formie wygenerowanego w formacie
      PDF elektronicznego potwierdzenia wykonania przelewu lub w formie wydruku potwierdzającego dokonanie
      operacji bankowej).

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy wnieść na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
      Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
      al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
 • złożyć osobiście w Urzędzie,
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w formie dokumentu
      elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy
      ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
      (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
      (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
      za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. L187/1 26.6.2014),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
      Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L2023.2831 z 2023.12.15),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
      Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
      (Dz. Urz. L352 z 24.12.2013),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
      Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
      (Dz. Urz. L190/45 z 28.6.2014),
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
      (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
      odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056).

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI

Oświadczenie o stanie majątkowym

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
(pomocy de minimis, a także pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 53, 42 663 35 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych.
(treść klauzuli)

Czytany 5020 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:24
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 15.02.2024 - 08:28