Najczęściej zadawane pytania

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Weryfikacja naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska

Sporządzam raport do KOBIZE.
W raporcie opłatowym wygenerowanym w systemie KOBIZE dotyczącym spalania węgla w kotle nie jest wykazana opłata za emisję sadzy. Czy w takiej formie przedkładam wykaz do urzędu marszałkowskiego?

W wykazie opłatowym, wygenerowanym
w systemie KOBIZE, należy uzupełnić dane
oraz opłatę za emisję sadzy.

Czy wykaz opłatowy wygenerowany
w systemie KOBIZE zawiera wszystkie niezbędne dane,
na podstawie których urząd marszałkowski może zweryfikować poprawność wyliczonej przeze mnie opłaty?

Niestety, część wykazów wygenerowanych
w systemie KOBIZE nie zawiera wszystkich niezbędnych danych.

Należy zwrócić uwagę, czy tabela A wykazu zawiera dane:

·       czas pracy instalacji, zużycie materiałów, wskaźniki emisji zanieczyszczeń

(w przypadku źródeł technologicznych),

·       parametry spalonego paliwa

(w przypadku źródeł spalania).

Jeśli takich danych wykaz nie zawiera, należy je uzupełnić.

Czy pracownik sporządzający
w ramach działalności podmiotu wykaz, może złożyć podpis
pod ww. wykazem o zakresie korzystania ze środowiska w imieniu osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu?

Jeśli osobą podpisującą wykaz nie jest osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.
Przy braku pełnomocnictwa wykaz winien zostać podpisany przez osobę uprawniona
do reprezentowania podmiotu np. właściciel, prezes.

Pełnomocnictwo do reprezentowania
przed organem administracji podlega opłacie skarbowej.

W sprawach właściwych tutejszemu urzędowi, adresatem wpłaty jest:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy,
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,

Bank Pekao S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Czy wystarczające jest złożenie podpisu przez osobę upoważnioną
do reprezentowania podmiotu
pod tabelą „zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”?

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu składa podpis pod tabelą „zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod ostatnią tabelą wykazu.

Należy pamiętać, że pod ostatnią tabelą wykazu powinna być również zamieszczona treść „pouczenia”, które brzmi: „Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479,
ze zm.)”.

Składam po raz pierwszy wykaz
o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2022. Moja firma rozpoczęła działalność w roku 2011. Czy powinnam przedłożyć w urzędzie marszałkowskim wykazy
o zakresie korzystania
ze środowiska za poprzednie okresy rozliczeniowe (zaległe wykazy)?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Składając wykaz o zakresie korzystania
ze środowiska za rok 2022 podmiot powinien złożyć również wykazy o zakresie korzystania
ze środowiska za lata 2017 – 2021.

Rejestr BDO

Czy wytwórca odpadów ponosi opłatę rejestrową?

Wytwórca odpadów nie ponosi opłaty rejestrowej ani rocznej. Art. 57. Ust. 1. Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), wskazuje
kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rejestrowej, a następnie rocznej.

Czy można składać wnioski rejestrowe/aktualizacyjne/
o wykreślenie, w formie papierowej?

Nie.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, na mocy art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), wniosek o wpis do Rejestru-BDO oraz wniosek aktualizacyjny składa się wyłącznie
przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 ww. ustawy.

W jakim terminie zostanie rozpatrzony wniosek?

Zgodnie z art.53. ust. 1. marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru
nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Czy za każdym razem do BDO należy logować się przez profil zaufany?

Tak.

Logowania do systemu należy dokonać zgodnie
z instrukcją zamieszczoną na stronie:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

W jaki sposób można odzyskać hasło dostępu do Rejestru BDO?

Należy zgłosić prośbę drogą elektroniczną
na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata recyklingowa

Ile wynosi się stawka opłaty recyklingowej?

Czy do marszałka województwa wpłacam 0,25 zł/szt.?

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł/szt., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.

Czy opłata recyklingowa wpłacana
do marszałka województwa zawiera VAT?

Nie.

Do marszałka województwa wpłaca się jedynie opłatę w wysokości 0,20 zł/szt.

Czy sprawozdanie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej jest kwartalne?

Nie.

Sprawozdanie ma formę roczną i winno zostać złożone do 15 marca
za poprzedni rok, zgodnie z art. 73 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Jeżeli pobieram opłatę recyklingową w punktach zlokalizowanych
na terenie różnych województw,
to do którego marszałka wpłacam pobraną opłatę?

Zgodnie art. 8 ust 7 pkt ba ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, właściwym organem jest marszałek ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Kupuję sprzęt elektryczny
i elektroniczny na terytorium kraju,
a następnie go sprzedaję.
Czy muszę uzyskać wpis
w Rejestrze-BDO z tego tytułu?

Nie.

Wpis do Rejestru-BDO wymagany jest
w przypadku wprowadzania do obrotu
po raz pierwszy na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np.: produkcja, sprowadzanie sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z za granicy).

Gdzie znajdę numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grupy sprzętu?

Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grupy sprzętu stanowią Załącznik nr 1 do ustawy z dnia
11 września 2015 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1622).

Czy przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu uwzględnia się masę baterii
i akumulatorów wchodzących w skład sprzętu?

Nie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1622), przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów

W jakiej formie składa się sprawozdania za poprzednie okresy rozliczeniowe tj. za lata 2016-2018?

W wersji papierowej na formularzu opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania
i przekazywania zbiorczych zestawień danych
o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674).

Czy sprawozdania po 2019 roku można złożyć w wersji papierowej?

Nie.

Sprawozdania od 2019 roku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej,
za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Do ilu lat wstecz jestem zobowiązany do uzupełnienia zaległej sprawozdawczość?

Zgodnie z art. 72 ust.1. ustawy odpadach z dnia
12 grudnia 2014 roku (Dz. U. 2022
poz. 699 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Czy mam obowiązek złożyć sprawozdania tzw. „zerowe”?

Ustawa nie nakłada obowiązku złożenia zerowego sprawozdania.

Zaleca się jednak złożenie oświadczenia
w przedmiotowej kwestii, w celu kompletności dokumentacji z zakresu sprawozdawczości.

Czy sprawozdanie złożone
po terminie podlega karze?

W związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania nie jest już nakładana administracyjna kara pieniężna, jednak na mocy art. 180a, ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zm.), ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega karze grzywny.

OPAKOWANIA

Kto jest podmiotem wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach?

Przez wprowadzającego produkty
w opakowaniach rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów
w opakowaniach, w szczególności:

a) wprowadzającego do obrotu produkty
w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa wart.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem
i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,

c) prowadzącego:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego
o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, przedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego
o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000m2, sprzedającego produkty pakowane
w tych jednostkach;

Przez wprowadzeniu do obrotu rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach
po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie
do obrotu uważa się także:

a) import opakowań,

b) import produktów w opakowaniach,

c) wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,

d) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów
w opakowaniach–dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Czy mały przedsiębiorca wprowadzający niewielką ilość opakowań z produktem na rynek podlega obowiązkom ustawy
o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi?

Obowiązkom ustawy podlega każdy przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach.

Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 maca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych
i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust.1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy wdanym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, jeżeli przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa
w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

a)         zaświadczenia lub oświadczenie
o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r. poz.743 ze zm.),

b)         formularz informacji przy ubieganiu się
o pomoc de minimis.

W jaki sposób przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty
w opakowaniach może samodzielnie realizować obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu?

Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek osiągniecia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie
lub odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju
i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

W przypadku realizowania obowiązku
na odpadach opakowaniowych pochodzących
od innych posiadaczy wymagany poziom odzysku
i recyklingu wynosi 100 %.

Czytany 5984 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  27.10.2021 - 12:16
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 02.10.2023 - 09:40