Postępowania egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

Marszałek Województwa Łódzkiego, jako organ  ochrony środowiska prowadzi między innymi postępowania administracyjne mające na celu cofnięcie, wygaszenie bądź uchylenie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 47 ust 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.), posiadacz odpadów, któremu cofnięto, wygaszono bądź uchylono zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt.

W przypadku braku realizacji obowiązku usunięcia odpadów, Marszałek Województwa Łódzkiego, jako organ egzekucyjny zobowiązany jest prowadzić, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), postępowania egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, Marszałek Województwa Łódzkiego wystawia:

- upomnienie;

- tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym;

- postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego.

Na podstawie art. 1a pkt 12 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym, organ egzekucyjny tj. Marszałek Województwa Łódzkiego, może zastosować środki egzekucyjne w postaci:

– grzywny w celu przymuszenia,

– wykonania zastępczego,

– odebrania rzeczy ruchomej,

– odebrania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,

– przymusu bezpośredniego.

Czytany 476 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  25.10.2023 - 13:29