Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Weryfikacja naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska

Sporządzam raport do KOBIZE.
W raporcie opłatowym wygenerowanym w systemie KOBIZE dotyczącym spalania węgla w kotle nie jest wykazana opłata za emisję sadzy. Czy w takiej formie przedkładam wykaz do urzędu marszałkowskiego?

W wykazie opłatowym, wygenerowanym
w systemie KOBIZE, należy uzupełnić dane
oraz opłatę za emisję sadzy.

Czy wykaz opłatowy wygenerowany
w systemie KOBIZE zawiera wszystkie niezbędne dane,
na podstawie których urząd marszałkowski może zweryfikować poprawność wyliczonej przeze mnie opłaty?

Niestety, część wykazów wygenerowanych
w systemie KOBIZE nie zawiera wszystkich niezbędnych danych.

Należy zwrócić uwagę, czy tabela A wykazu zawiera dane:

·       czas pracy instalacji, zużycie materiałów, wskaźniki emisji zanieczyszczeń

(w przypadku źródeł technologicznych),

·       parametry spalonego paliwa

(w przypadku źródeł spalania).

Jeśli takich danych wykaz nie zawiera, należy je uzupełnić.

Czy pracownik sporządzający
w ramach działalności podmiotu wykaz, może złożyć podpis
pod ww. wykazem o zakresie korzystania ze środowiska w imieniu osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu?

Jeśli osobą podpisującą wykaz nie jest osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.
Przy braku pełnomocnictwa wykaz winien zostać podpisany przez osobę uprawniona
do reprezentowania podmiotu np. właściciel, prezes.

Pełnomocnictwo do reprezentowania
przed organem administracji podlega opłacie skarbowej.

W sprawach właściwych tutejszemu urzędowi, adresatem wpłaty jest:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy,
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,

Bank Pekao S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Czy wystarczające jest złożenie podpisu przez osobę upoważnioną
do reprezentowania podmiotu
pod tabelą „zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”?

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu składa podpis pod tabelą „zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod ostatnią tabelą wykazu.

Należy pamiętać, że pod ostatnią tabelą wykazu powinna być również zamieszczona treść „pouczenia”, które brzmi: „Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479,
ze zm.)”.

Składam po raz pierwszy wykaz
o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2022. Moja firma rozpoczęła działalność w roku 2011. Czy powinnam przedłożyć w urzędzie marszałkowskim wykazy
o zakresie korzystania
ze środowiska za poprzednie okresy rozliczeniowe (zaległe wykazy)?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Składając wykaz o zakresie korzystania
ze środowiska za rok 2022 podmiot powinien złożyć również wykazy o zakresie korzystania
ze środowiska za lata 2017 – 2021.

Czytany 680 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  26.10.2023 - 13:32