PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).

 

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdaniado 15 marca.

 

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego
nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwarzającego produkty, który wprowadza je do obrotu.
Jest nim również wprowadzający produkty:
  -  pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art 120 ustawy
     z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.),
  -  pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą,
których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy;

produkty:

 • produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach nr 6–10 do ustawy,
 • narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – produkt, który jest w całości lub części
wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany
ani wprowadzony do obrotu,
tak aby osiągnąć w ramach jego cyklu życia wielokrotne użycie przez zwrócenie go
w celu powtórnego
napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony;

tworzywo sztuczne materiał składający się z polimeru (...), do którego mogły zostać dodane dodatki
lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych,
z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane;

tworzywo sztuczne ulegające biodegradacji – rozumie się przez to tworzywo sztuczne zdolne do fizycznego
lub
biologicznego rozkładu prowadzącego ostatecznie do jego rozkładu na dwutlenek węgla (CO2), biomasę
i wodę,
które nadaje się do odzysku przez kompostowanie i fermentację beztlenową;

użytkownik końcowy – podmiot nabywający produkty lub opakowania jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych, lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;

wprowadzanie do obrotu – pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju w ramach działalności
gospodarczej, odpłatne albo nieodpłatne, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania,
w tym na potrzeby własne.

Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu:

 • wydania produktu z magazynu albo przekazania go osobie trzeciej
      – w przypadku produktu wytworzonego na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium innego niż
      Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo dokumentu celnego
      potwierdzającego przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem
      członkowskim Unii Europejskiej;
 • przywozu produktu na terytorium kraju w celu wprowadzenia do obrotu.

 

OGRANICZANIE STOSOWANIA

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub
jednostkę gastronomiczną,
w których są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy,
lub napoje lub żywność w tych opakowaniach,
pakowane przez tego przedsiębiorcę, jest obowiązany do pobrania za nie opłaty od użytkownika końcowego.

Obowiązek pobrania opłaty dotyczy również przedsiębiorcy, który pakuje i oferuje napoje lub żywność
za pomocą urządzenia vendingowego.

Opłatę (tzw. opłatę konsumencką) należy pobierać od 1 stycznia 2024 r.

 

Załącznik nr 6 do ustawy

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH
             PODLEGAJĄCE ZMNIEJSZANIU STOSOWANIA

 1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 2. pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez,
      stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
          • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
          • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
          • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
      – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
      z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

 

Stawki opłat:

0,20 zł za sztukę - kubki na napoje,

0,25 zł za sztukę - pojemniki na żywność.

Przedsiębiorcy wnoszą pobraną opłatę na rachunek prowadzony przez marszałka województwa,
właściwego ze względu na miejsce jej pobrania.

Termin przekazania opłaty - do 15 marca.

 

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną,
mają obowiązek zapewnić dostępność opakowań alternatywnych do ww. produktów, które będą wytworzone
z innych materiałów niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji,
lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku - od 1 lipca 2024 r.

 

ZAKAZ WPROWADZANIA

Od 24 maja 2023 r.

Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych
w załączniku nr 7 do ustawy oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Załącznik nr 7 do ustawy

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH
          OBJĘTE ZAKAZEM WPROWADZANIA DO OBROTU

 1. patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją
      wyrobu medycznego (…);
 2. sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki);
 3. talerze;
 4. słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu
      medycznego (...);
 5. mieszadełka do napojów;
 6. patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały, w tym mechanizmy
      tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań,
      które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów;
 7. pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką
      lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
          • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
          • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
          • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
      – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
      z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;
 8. pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego;
 9. kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

 

OBOWIĄZEK ZNAKOWANIA

Od 1 stycznia 2024 r.

Wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 8
do ustawy jest obowiązany do zapewnienia znakowania.

Załącznik nr 8 do ustawy

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH
          OBJĘTE WYMOGIEM DOTYCZĄCYM OZNAKOWANIA

 1. podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów;
 2. chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny osobistej i uprzednio
      nawilżone chusteczki do użytku domowego;
 3. wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne
      sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi;
 4. kubki na napoje.

 

Zasady i wzory oznakowania określono w w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2151
z dnia 17 grudnia 2020 r. (...), tj.:

- podpaski higieniczne:

podpaski higieniczne

- tampony oraz aplikatory do tamponów:

tampony

- chusteczki nawilżane:

chusteczki nawilżane

- wyroby tytoniowe i filtry:

wyroby tytoniowe filtry

- kubki na napoje częściowo wykonane z tworzyw sztucznych:

kubki częściowo z tworzyw

- kubki na napoje w całości wykonane z tworzyw sztucznych:

kubki w całości z tworzyw

 

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych
wymienione w sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy jest obowiązany
do ponoszenia corocznej opłaty
na pokrycie kosztów:

 • zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu,
      pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów;
 • uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju
      jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych wymienione w sekcji II załącznika nr 9 do ustawy jest obowiązany
do ponoszenia corocznej opłaty
na pokrycie kosztów:

 • uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju
      jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Załącznik nr 9 do ustawy

                     PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH
              OBJĘTE WYMOGIEM DOTYCZĄCYM FINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW TEGO SAMEGO RODZAJU,
                                   KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO OBROTU

Sekcja I. Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte rozszerzoną odpowiedzialnością
producenta w zakresie pokrywania kosztów zbierania odpadów powstałych z tych produktów z publicznych
systemów zbierania odpadów, w tym kosztów infrastruktury i jej funkcjonowania, kosztów uprzątania,
transportu i przetwarzania tych odpadów.

 1. pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu
      umieszczania w nich żywności, która jest:
          • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
          • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
          • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
     
  – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
      z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;
 2. paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów, zawierające żywność przeznaczoną
      do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki;
 3. pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, pojemniki stosowane do przechowywania napojów,
      takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz wielomateriałowe opakowania na napoje,
      w tym ich zakrętki i wieczka, z wyłączeniem szklanych lub metalowych pojemników na napoje,
      których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych;
 4. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 5. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy o gospodarce
      opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Sekcja II. Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte rozszerzoną odpowiedzialnością
producenta w zakresie pokrywania przez producentów kosztów kampanii edukacyjnych, kosztów uprzątania
odpadów powstałych z tych produktów, ich transportu i przetwarzania, a także kosztów gromadzenia danych
i sprawozdawczości.

 1. chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny osobistej i uprzednio
      nawilżone chusteczki do użytku domowego;
 2. balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które
      nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Sekcja III. Wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa
sztuczne, sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, objęte rozszerzoną odpowiedzialnością
producenta w zakresie pokrywania kosztów kampanii edukacyjnych, kosztów uprzątania odpadów powstałych
z tych produktów, kosztów zbierania odpadów powstałych z tych produktów pozostawionych w publicznych
systemach zbierania odpadów, w tym kosztów infrastruktury i jej funkcjonowania, kosztów transportu tych
odpadów i ich przetwarzania.

 

Stawki opłat:

0,10 zł/kg - oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu, wymienionego w sekcji I,

0,01 zł/szt. - oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu, wymienionego
                      w sekcjach II i III
.

Termin uiszczenia opłaty (tzw. opłaty producenckiej) - do 15 marca.
Po raz pierwszy za 2024 rok, do 15 marca 2025 r.

Kwotę rocznej opłaty oblicza się jako iloczyn stawki oraz odpowiednio masy albo liczby wprowadzonych
do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

sztuka - dla produktów, wymienionych w sekcjach II i III, za produkty jednostkowe (jedną sztukę) uznaje się
produkty umieszczone łącznie w opakowaniach jednostkowych, w których te produkty są oferowane
użytkownikom końcowym (jedna paczka chusteczek nawilżanych, jedna paczka papierosów etc.)

 

Wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku nr 9 ma obowiązek prowadzić ewidencję.

WAŻNE!

Wprowadzający do obrotu produkty wymienione w pkt 1 i 4 sekcji I (pojemniki na żywność, kubki na napoje)
prowadzi ewidencję zgodnie z formatem danych określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/162
z dnia 4 lutego 2022 r. (…), tj. według schematu: (wzór ewidencji).

 

OBOWIĄZEK EDUKACJI

Od 1 stycznia 2024 r.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu:

 • produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w pkt 5–9 załącznika nr 10,
 • narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne

– jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Załącznik nr 10 do ustawy

   PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH
OBJĘTE OBOWIĄZKIEM PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

 1. pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu
      umieszczania w nich żywności, która jest:
          • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
          • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
          • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
     
  – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
      z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;
 2. paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów, zawierające żywność przeznaczoną
      do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki;
 3. pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, pojemniki stosowane do przechowywania napojów,
      takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz wielomateriałowe opakowania na napoje,
      w tym ich zakrętki i wieczka, z wyłączeniem szklanych lub metalowych pojemników na napoje,
      których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych;
 4. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 5. wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne
      sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi;
 6. chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny osobistej i uprzednio
      nawilżone chusteczki do użytku domowego
  ;
 7. balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które
      nie są rozprowadzane wśród konsumentów
  ;
 8. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy o gospodarce
      opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 9. podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów.

 

publiczne kampanie edukacyjne - wszelkie działania, mające na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami powstałymi z produktów
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędziami połowowymi stanowiącymi odpady
zawierającymi tworzywa sztuczne, wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania
tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur
informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-
edukacyjnym. 

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne, stanowi iloczyn stawki oraz ilości produktów (masy lub liczby
sztuk) wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata.

Stawki opłat:

 • 0,05 zł/kg – lekkie torby na zakupy oraz narzędzia połowowe;
 • 0,01 zł/10 szt. – wyroby tytoniowe z filtrami i filtry;
 • 0,01 zł/szt. – chusteczki nawilżane, balony, podpaski, tampony oraz aplikatory do tamponów.

Sposób wykonania obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:

 1. opłata przeznaczona na realizację kampanii do dnia 1 marca roku następującego po roku kalendarzowym,
      którego opłata dotyczy lub
 2. wniesienie opłaty na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca następnego roku
      (w terminie sprawozdawczym).

WAŻNE!

Wprowadzający wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa
sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi,
realizuje obowiązek, wyłącznie wnosząc
opłatę na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

 

Nie finansuje się publicznych kampanii edukacyjnych, jeśli wysokość opłaty
nie przekracza 10 zł.

 

NARZĘDZIA POŁOWOWE

- sprzęt wykorzystywany w rybołówstwie lub akwakulturze w celu lokalizowania, chwytania lub hodowli żywych
zasobów morza oraz sprzęt pływający na powierzchni morza i stosowany do wabienia i chwytania lub hodowli
żywych zasobów morza.

Wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne jest obowiązany do finanso-
wania kosztów selektywnego zbierania narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa
sztuczne, które zostały dostarczone do przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru
odpadów
lub do przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania, oraz finansowania
kosztów ich
transportu i przetwarzania.

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorca, który jest wprowadzającym do obrotu narzędzia połowowe
zawierające tworzywa sztuczne, jest obowiązany do osiągania minimalnego rocznego poziomu
zbierania
narzędzi połowowych stanowiących odpady. Wskaźniki te określono w art. 8d ust. 3 do ustawy.

Minimalny roczny poziom zbierania  jest obliczany jako stosunek masy zebranych w danym roku narzędzi
połowowych stanowiących odpady do masy narzędzi połowowych wprowadzonych do obrotu w poprzednim
roku kalendarzowym.
W przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadził do obrotu narzędzi
połowowych – do masy produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Masę zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne ustala się
na podstawie zaświadczenia, sporządzanego przez prowadzącego portowe urządzenia do odbioru odpadów
lub prowadzącego inne równoważne systemy zbierania.
Zaświadczenieza cały rok kalendarzowy, jest sporządzane na wniosek wprowadzającego do obrotu
narzędzia połowowe, złożony za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO
do końca lutego
następnego roku kalendarzowego.

Zaświadczenie jest sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

 

Rozliczenie obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania następuje na koniec roku
kalendarzowego, a przedsiębiorcy, którzy go nie wykonali, są zobligowani do wniesienia opłaty
produktowej
,
liczonej jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem
zbierania,
przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie.

Termin dokonania wpłatydo 31 marca.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna kwota dla wszystkich produktów
nie przekracza 100 zł.

 

PRODUCENT, AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

producent - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna
mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium kraju, które zajmują się zawodowo sprzedażą
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa
sztuczne na terytorium kraju bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą umów
zawieranych na odległość.

Producent może wyznaczyć swojego autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialnego za wykonywanie
na terytorium kraju obowiązków, określonych w ustawie dla przedsiębiorcy
wprowadzającego do obrotu
produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa
sztuczne w odniesieniu do wprowadzonych produktów, które pochodzą od tego producenta.

autoryzowany przedstawiciel - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej lub osoba prawna mające odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium kraju.

Wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe
zawierające tworzywa sztuczne pochodzące od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych
ustawą, o ile:

 • producent wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, wpisanego do rejestru, o którym mowa
      w ustawie o odpadach,
 • wprowadzający przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi dane, niezbędne do wykonania obowiązków.

 

REJESTR (BDO)

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), dotyczy:

 • wprowadzającego do obrotu produkty,
 • autoryzowanego przedstawiciela,
 • prowadzącego jednostkę: handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, w których są oferowane
      opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy,
      lub napoje lub żywność w tych opakowaniach, pakowane przez tego przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcę,
      który pakuje i oferuje napoje lub żywność ww. opakowania za pomocą urządzenia vendingowego
  ,
 • prowadzącego portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz prowadzącego inne równoważne systemy
      zbierania.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94, 42 663 35 39, 42 663 32 56,
       42 663 35 73, 42 291 97 84, 42 663 35 41, 42 291 97 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 777 razy
Osoba publikująca :  Michał Lotka
Data publikacji:  26.01.2024 - 13:51
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 22.02.2024 - 09:05