Weryfikacja naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska

 

WERYFIKACJA NALICZANIA OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WAŻNE!

Informacja dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do przedłożenia do marszałka województwa wykazu o gazach lub pyłach wprowadzonych do powietrza
w roku 2020.

Zgodnie z art. 285 ust. 2, art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesłania do marszałka województwa wykazu zawierającego dane o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji, wykorzystane
do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

Od roku 2020 (t.j. od wykazów za 2019 rok) podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie
z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa łódzkiego wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w Krajowej bazie.

W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie dokonać rejestracji w Krajowej bazie.

Rejestracji dokonuje się na podstawie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który dostępny jest nastronie: https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register

Wszelkie informacje na temat: założenia konta, sprawozdawczości, terminów przesłania raportu, sposobu wprowadzania danych do raportu oraz generowania wykazów opłatowych, które należy przesłać do marszałka województwa, można znaleźć na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/, a ewentualne zapytania kierować do pracowników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie (numery telefonów kontaktowych dostępne na stronie internetowej).

Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska w roku 2019 i w latach następnych, które
nie będą zgodne z przedmiotowym raportem, będą musiały zostać skorygowane.

W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a,
w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania
ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
od roku 2016.

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów za rok 2015, zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych,
które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminie przewidzianym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli) 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata należna za 2020 rok powinna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2021 roku i w tym samym terminie powinien zostać złożony wykaz).

Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany
do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu. Opłaty za rok 2020 należy wyliczyć zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
30 sierpnia 2019 roku (M. P. z 2019 r., poz. 866)
stawki na 2020 rok 

Formularze na rok 2020 zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia
11 grudnia 2019 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019r., poz. 2443)
wykazy od 2019 rok pdf 

Opłaty za korzystanie ze środowiska – tytułem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody podziemnej lub powierzchniowej, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów – należy uiścić na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na przelewie należy podać nazwę, adres i regon podmiotu, rodzaj korzystania ze środowiska oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w ww. terminie podatnik zobowiązany jest, począwszy
od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku, naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatku zgodnie z art. 53 § 1, 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., 797 ze zm. );
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
  w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

Opis sprawy/zadania:

Zgodnie z art. 273 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za następujące rodzaje korzystania ze środowiska:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, chów
  i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza np. malowanie, lakierowanie, spawanie itp.);
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia
  12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 136 ze zm.);
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, inne, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych;
 • pobór wód z ujęć własnych (wody podziemne, powierzchniowe);
 • składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

W stosunku do opłat za korzystanie ze środowiska mają zastosowanie przepisy Działu III ustawy Ordynacja Podatkowa (zobowiązanie podatkowe). Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kogo dotyczy:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Ochrony Środowiska podmiotem korzystającym
ze środowiska może być:

 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.);
 • osoba prowadząca działalność· wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska Podmiot korzystający ze środowiska
ma obowiązek:

 • prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;
 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
 • wnosić bez wezwania należną opłatę do 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

UWAGA!

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie
z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy:

 • wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska,
 • przedstawiać marszałkowi województwa wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata.

WAŻNE!

Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy jej wysokość nie przekracza: 800 zł/rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia
z obowiązku składania informacji!

Wymagane dokumenty:

Formularze obowiązujące w latach 2013-2017:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2014 r., poz. 274

wykazy od 2013r.pdf

wykazy od 2013r.doc

Formularze obowiązujące od 2018 roku:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2018 r., poz. 2527

wykazy od 2018r.pdf

wykazy od 2018r.doc

 

Formularze obowiązujące od 2019 roku:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).

wykazy od 2019 rok pdf

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska: 

2020 rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku (M. P. z 2019 r.,
poz. 866),
stawki na rok 2020

2019 rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r. - M. P. z 2018 r., poz. 1038, stawki na rok 2019

2018 rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. - Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2490,
stawki na rok 2018

2017 rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016r. - M. P. z 2016 r.,
poz. 718,
stawki na rok 2017

2016 rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015r. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1875, stawki na rok 2016

2015 rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014r. - M. P. z 2014 r.,
poz. 790,
stawki na rok 2015

Numer konta:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Łodzi

86 1540 1245 2001 4800 4789 0001

UWAGA! W treści przelewu należy wskazać komponent oraz okres, którego dotyczy wpłata.

Termin załatwienia sprawy:

Do dnia 31 marca każdego roku winien zostać złożony wykaz oraz uiszczona należna wpłata za cały poprzedni rok.

W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej
na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Wykazy oraz inne dokumenty należy wnieść na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • złożyć osobiście w Urzędzie;
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dział merytoryczny – kontakt

Informacji udzielają pracownicy pod numerami telefonów w poniższych sprawach:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat kutnowski

tel. 42 663 34 97 - powiat piotrkowski, powiat pajęczański

tel. 42 663 35 40 - powiat łowicki, powiat łódzki wschodni

tel. 42 663 35 41 - powiat wieluński, powiat wieruszowski

tel. 42 663 35 42 - powiat radomszczański, powiat rawski

tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat sieradzki

tel. 42 663 35 45 - powiat poddębicki, powiat brzeziński, powiat łęczycki

tel. 42 663 35 47 - powiat skierniewicki, powiat zgierski

tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat zduńskowolski

tel. 42 663 35 49 - powiat opoczyński, jednostki spoza woj. Łódzkiego

tel. 42 663 35 89 - powiat łaski, powiat tomaszowski

tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki grodzki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • składowanie odpadów:

tel. 42 663 35 35

tel. 42 663 35 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pobór wód i odprowadzanie ścieków (opłaty należne za lata 2015 – 2017):

tel. 42 663 32 56

tel. 42 663 35 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 90% wartości całkowitej zadania (1 062 000,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 1 180 000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat środowiskowych oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.

 

 

www.wfosigw.lodz.pl


Czytany 192013 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 13:15
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 16.07.2021 - 09:55