Ustawa o bateriach i akumulatorach

GOSPODARKA BATERIAMI I AKUMULATORAMI
ORAZ ZUŻYTYMI BATERIAMI I ZUŻYTYMI AKUMULATORAMI

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.).

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) -
https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca.

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych
i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego,
sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia
lub dodatek do innych produktów.

 

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

bateria, akumulator – źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii
chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:

 • pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
 • wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

bateria przenośna, akumulator przenośny – bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw,
które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej
i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego
, w szczególności
określone w załączniku nr 2 do ustawy:

 • Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA.
 • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach
      przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
 • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów,
 • Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1–3, które mogą być bez trudności przenoszone oraz
      nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi
      i akumulatorami przemysłowymi;

bateria samochodowa, akumulator samochodowy – bateria i akumulator, które są używane
do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;

bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy – bateria i akumulator, które są przeznaczone
wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych,
w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy;

 

wprowadzający baterie lub akumulatory – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą
w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,
po raz pierwszy na terytorium kraju;

podmiot pośredniczący – podmiot, za pośrednictwem którego wprowadzający baterie lub akumulatory
wykonuje obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

Wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem:

 • wydania baterii lub akumulatorów z magazynu lub przekazania osobie trzeciej,
       z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju
       – w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodukowanych na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
 • przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

 

REJESTR (BDO)

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów
lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, albo przed dokonaniem pierwszego
wprowadzenia do obrotu lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
przedsiębiorca jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Obowiązek do uzyskania wpisu przed rozpoczęciem działalności dotyczy również podmiotu pośredniczącego.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego
na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami.

 

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH BATERIE LUB AKUMULATORY

Wprowadzający baterie lub akumulatory (przenośne, samochodowe, przemysłowe)
jest obowiązany zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling
i unieszkodliwianie zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Obowiązki te można wykonywać za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego na podstawie pisemnej umowy.

Zadaniem wprowadzającego baterie lub akumulatory przenośne, samochodowe, przemysłowe jest m.in.:

 • prowadzenie ewidencji, obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu
      baterii i akumulatorów,
 • zawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów,
 • finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.

 

publiczne kampanie edukacyjnedziałania, mające na celu podnoszenie stanu świadomości
ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych
baterii i akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania
tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur
informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze
informacyjno-edukacyjnym.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki – 0,03 zł/kg,
oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w danym roku kalendarzowym.

Wykonując obowiązek finansowania kampanii, wprowadzający:

 • przeznacza na ich realizację, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata,
      kwotę co najmniej równą „opłacie na publiczne kampanie edukacyjne”

albo

 • wnosi „opłatę na publiczne kampanie edukacyjne” na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego,
      w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

 

Dodatkowym zadaniem wprowadzającego baterie lub akumulatory przenośne jest m.in.:

 • zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii
      lub akumulatorów przenośnych,
 • osiągnięcia poziomów zbierania, których wielkość określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska
      z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych
      akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671).

poziom zbierania – wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
zebranych w danym roku kalendarzowym, do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych, wprowadzonych
do obrotu w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich.

 

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, który nie wykonał obowiązku zapewnienia
wymaganego poziomu zbierania, ponosi opłatę produktową.

Opłata produktowa to iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym,
a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Stawka opłaty produktowej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672), wynosi 9 zł/kg.

 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ
ORAZ OPŁATY NA PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

arkusze kalkulacyjne

2023 opłata produktowa

2022 opłata produktowa
2021 opłata produktowa

2020 opłata produktowa
2019 opłata produktowa
2018 opłata produktowa

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH

Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany
m.in. do:

 • przyjmowania zużytych baterii oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych
      od użytkowników końcowych,
 • pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej, jeśli przy sprzedaży
      nowego produktu kupujący nie przekaże mu zużytej baterii lub akumulatora,
 • przyjęcia zużytej baterii lub akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego oraz do zwrotu
      opłaty depozytowej, w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.

Stawka opłaty depozytowej - 30 zł za sztukę baterii i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

Nieodebrane opłaty depozytowe, sprzedawca przekazuje na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego
właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku,
w którym nastąpiło pobranie opłaty.
W tym samym terminie składa sprawozdanie
wysokości pobranej opłaty depozytowej
i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (formularz). 

 

Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza
25 m2, ma obowiązek:

 • bezpłatnie przyjmować zużyte baterie i akumulatory przenośne od użytkowników końcowych
      przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory,
 • przekazywać zużyte baterie i akumulatory, przyjęte od użytkowników końcowych, sprzedawcy hurtowemu
      lub zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory.

 

OBOWIĄZKI ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTE BATERIE LUB AKUMULATORY

Zbierający zużyte baterie lub akumulatory ma m.in.:

 • obowiązek odbierać zużyte baterie i akumulatory przenośne od prowadzącego miejsce odbioru,
      z którym ma zawartą umowę.

miejsce odbioru – wyznaczona część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego
podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym:
  -  szkoły,
  -  placówki oświatowe lub kulturalno-oświatowe,
  -  siedziby urzędu lub instytucji,
  -  punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub akumulatorów,
  -  placówka handlowa, prowadzona przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego,
     do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory
     przenośne;

 • przekazywać zebrane zużyte baterie lub akumulatory prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii
      lub akumulatorów,
 • prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
      ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi zawarł umowę.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
(opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne, opłata depozytowa)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

B.O.Ś. S.A. Oddział w Łodzi 30 1540 1245 2056 4800 4789 0005

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

Czytany 29568 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 00:00
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 05.01.2024 - 14:58