Ustawa o bateriach i akumulatorach

BATERIE I AKUMULATORY

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1850, z późn. zm.).

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania oraz dokonania wpłat – do 15 marca.

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych
i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność
albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

WAŻNE – DEFINICJE, POJĘCIA

bateria, akumulator – źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:

 • pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
 • wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

bateria przenośna, akumulator przenośny – bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy:

 • Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA.
 • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach
  i sprzęcie gospodarstwa domowego.
 • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów.
 • Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1–3, które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi.

bateria samochodowa, akumulator samochodowy – bateria i akumulator, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;

bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy – bateria i akumulator, które
są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania
w pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy;

wprowadzający baterie lub akumulatory – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów,
w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju;

podmiot pośredniczący – podmiot, za pośrednictwem którego wprowadzający baterie
lub akumulatory wykonuje obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Wprowadzenie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem:

 • wydania baterii lub akumulatorów z magazynu lub przekazania osobie trzeciej,
  z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju – w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodukowanych na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;
 • przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

REJESTR (BDO)

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przedsiębiorca jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Przed rozpoczęciem działalności podmiot pośredniczący jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami.

OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH BATERIE LUB AKUMULATORY

Wprowadzający baterie lub akumulatory (przenośne, samochodowe, przemysłowe)
jest obowiązany zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling
i unieszkodliwianie zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Obowiązki te można wykonywać za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego na podstawie pisemnej umowy.

Wprowadzający baterie lub akumulatory (przenośne, samochodowe, przemysłowe)
jest m.in. obowiązany do:

 • prowadzenia ewidencji, obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych
  do obrotu baterii i akumulatorów,
 • zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii
  lub akumulatorów,
 • finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

publiczne kampanie edukacyjne – działania, mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych
i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki – 0,03 zł/kg,
oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w danym roku kalendarzowym.

Wykonując obowiązek finasowania kampanii, wprowadzający:

 • przeznacza na ich realizację, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, kwotę co najmniej równą „opłacie na publiczne kampanie edukacyjne” albo
 • wnosi „opłatę na publiczne kampanie edukacyjne” na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne jest dodatkowo obowiązany do:

 • zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii lub akumulatorów przenośnych,
 • osiągnięcia poziomów zbierania, których wielkość określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1671).

poziom zbierania – wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii
i akumulatorów przenośnych, zebranych w danym roku kalendarzowym, do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych, wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich.

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, który nie wykonał obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania, ponosi opłatę produktową.

Opłata produktowa to iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych
w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Stawka opłaty produktowej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
3 grudnia 2009 roku w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1672), wynosi 9 zł/kg.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH

Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany m.in. do:

 • przyjmowania zużytych baterii oraz akumulatorów samochodowych
  kwasowo-ołowiowych od użytkowników końcowych,
 • pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej,
  jeśli przy sprzedaży nowego produktu kupujący nie przekaże mu zużytej baterii
  lub akumulatora,
 • przyjęcia zużytej baterii lub akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego
  oraz do zwrotu opłaty depozytowej, w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

Nieodebrane opłaty depozytowe, sprzedawca przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
W tym samym terminie składa sprawozdanie
wysokości pobranej opłaty depozytowej
i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
(formularz). 

Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

 • bezpłatnego przyjmowania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
  od użytkowników końcowych przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie
  i akumulatory,
 • przekazania zużytych baterii i akumulatorów, przyjętych od użytkowników końcowych, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory.

OBOWIĄZKI ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTE BATERIE LUB AKUMULATORY

Zbierający zużyte baterie lub akumulatory ma m.in. obowiązek:

 • odbierać zużyte baterie i akumulatory przenośne od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę.

Miejsce odbioru – wyznaczona część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym:

 • szkoły,
 • placówki oświatowe lub kulturalno-oświatowe,
 • siedziby urzędu lub instytucji,
 • punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii
  lub akumulatorów,
 • placówka handlowa, prowadzona przez sprzedawcę detalicznego
  lub sprzedawcę hurtowego,

do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne;

 • przekazywać zebrane zużyte baterie lub akumulatory prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów,
 • prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie zebranych zużytych baterii
  i akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

30 1540 1245 2056 4800 4789 0005

tytuł wpłaty:

opłata produktowa za rok ….,

nieodebrana opłata depozytowa w roku ….,

środki na publiczne kampanie edukacyjne za rok ….

Osoby udzielające informacji pod numerami telefonów:

tel. 42 663 35 50

tel. 42 663 35 51

tel. 42 663 35 52

tel. 42 663 35 53

tel. 42 663 37 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 21234 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 00:00
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 16.07.2021 - 09:59