Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

Kogo dotyczy

Prowadzącego instalacje lub podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji, wymagającej pozwolenia zintegrowanego, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • informacje dotyczące instalacji o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego; w tym przypadku do wniosku, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; (Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu);
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;
 • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
 • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 • w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 • aktualny stan jakości powietrza;
 • określenie warunków meteorologicznych;
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, informacje o:
 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach;
 • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku;
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku;

do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania;

 • Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia uwzględnia zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, wniosek powinien zawierać:

a) dla zbierania odpadów:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:

- miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów; wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej pozwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej pozwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

b) dla przetwarzania odpadów:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 • wskazanie:

- miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej pozwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej pozwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów informacje dotyczące:
 • minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich;
 • środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej;
 • sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

c) w przypadkach, o których mowa w ppkt a) i b) dodatkowo:

 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
 • oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
 • w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 • któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 w ustawie o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarne, na które przysługuje zażalenie;
 • w przypadku przetwarzania odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 • postęp naukowo-techniczny.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, podpisany przez prowadzącego instalację lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, składa się w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
 • Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jeżeli były opracowane.
 • W przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.
 • Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.
 • Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny w przypadku pozwolenia, które uwzględnia wytwarzanie odpadów.

Opłaty i sposób ich wnoszenia


I. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego - zgodnie z częścią III, pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości:

 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł;
 • w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł;
 • pozostałe – 506 zł.

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź 
Bank Pekao S.A.
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073


II. Opłata rejestracyjna, której obowiązek wniesienia wynika z art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłatę należy wnieść w wysokości wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

Opłatę rejestracyjną należy wnieść również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty wymaganej przy wydaniu pozwolenia zintegrowanego.


Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rachunek bankowy NFOŚiGW:
BGK III O/Warszawa
76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
Adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

Wzory formularzy do pobrania


Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

 

Termin załatwienia sprawy


W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku., zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sposób złożenia dokumentów


Wnioski należy składać na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy


Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź 
tel.  42 663 35 30


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerami:

tel. 42 663 36 08, tel. 42 663 36 49, tel. 42 663 36 17, tel. 42 663 36 11, tel. 42 663 36 10, tel. 42 291 97 76.


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe.Analiza pozwoleń zintegrowanych w związku z konkluzjami BAT dla instalacji do chowu drobiu
Tabela

Analiza pozwoleń zintegrowanych w związku z konkluzjami BAT dla instalacji do chowu świń
II Tabela

Czytany 21957 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  24.06.2015 - 15:10
Osoba modyfikująca: Kamila Zwierzak
Ostatnio zmieniany: 20.09.2022 - 12:51