Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

 • nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
 • numer REGON lub NIP;
 • informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone; wraz z wymaganymi załącznikami:
 • dowodem wpłaty świadczącym o uiszczeniu opłaty skarbowej;
 • wykazem jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);
 • oświadczeniem dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.
 • oświadczeniem dla podmiotów, które nie składają sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).

DRUKI WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ

WNIOSEK.doc

WNIOSEK dla Gmin i Powiatów.doc

WNIOSEK dla OSP nie korzystającej ze środowiska.doc

Oświadczenie dla podmiotów nie korzystających ze środowiska.doc

Oświadczenie - wykazy poniżej 100zł.doc

Klauzula informacyjna (RODO).doc

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

W tytule przelewu należy wpisać: "za wydanie zaświadczenia".

ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne,
  których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIE

 • wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);
 • wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);
 • uiszczenie opłaty skarbowej (z wyłączeniem podmiotów z niej zwolnionych);
 • w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA?

 

Czytany 46388 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 15:44
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 26.04.2022 - 15:10