Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania

Kogo dotyczą:

Pozwolenia, zgłoszenia dotyczą instalacji wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzje wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczą instalacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych które są jednocześnie wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi dotyczą instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pozwolenia nie dotyczą instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

 

Dodatkowe przepisy regulujące rodzaj wymaganego dokumentu z zakresu ochrony powietrza:

 • Zgłoszenia instalacji – przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 • Decyzje wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
  • ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • Zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi – ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na emisję do powietrza – wniosek sporządzony wg przepisów art. 184 ust. 2 oraz art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Zgłoszenie instalacji – art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Decyzje wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wniosek sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi – wniosek.

Do każdego wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury należy dodatkowo dołączyć odpis pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego udzielenie prokury oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa bądź prokury.

 

Wzory formularzy do wypełnienia
Brak

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, w uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy,
w przypadku zaświadczeń do 7 dni.

Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłata skarbowa wniesiona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Opłata winna być wniesiona na konto:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wysokość opłaty:

1. Pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów:
a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 011 zł,
b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

2. Zgłoszenia eksploatacji instalacji
przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120 zł.

3. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i inne decyzje wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
a) zezwolenia na emisję gazów cieplanianych – 82 zł,
b) inne decyzje wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - 10 zł.

4. Zmiana pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów lub zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych – 50% określonej za wydanie danej decyzji.

5. Zaświadczenie o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi – 17 zł.

6. W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości – 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (Biuro Podawcze)

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Pozwoleń Sektorowych Departamentu Środowiska
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 6633614, 42 6633615

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawami:

1. Pozwoleń i zgłoszeń instalacji wprowadzających do powietrza gazy i pyły:

 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
 • rozporządzenie Ministra w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,
 • rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;

2. Decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 • ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

3. Zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanych paliwami stałymi:

 • ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Czytany 23755 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:24
Osoba modyfikująca: Kamila Zwierzak
Ostatnio zmieniany: 20.09.2022 - 07:04