Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami


Opis sprawy
Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami, tj.
 
1.       udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
2.       udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
3.       udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
4.       wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
5.       wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
6.       wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami,
7.       wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne,
8.       uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny,
9.       wydawanie decyzji udzielających zgody na wydobywanie odpadów,
10.   udzielanie zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
11.   wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części,
12.   zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,

 
1. Udzielanie pozwoleń z na wytwarzanie odpadów

Kogo dotyczy
 
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy wytwórców odpadów, którzy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.
 
Wymagane dokumenty:
 
1.       Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.). Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

5.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości:
·         506 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
·         2 011 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
W przypadku wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, opłatę skarbowa należy wnieść w wysokości 50% stawki określonej od pozwolenia.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

2. Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania art. 42 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

Do wniosku o wydanie zezwolenia  na przetwarzanie odpadów należy dołączyć:
1.       decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
2.       dokumenty o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy o odpadach w przypadku wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.
3.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
4.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 616 zł.
 
W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów, opłatę skarbowa należy wnieść w wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

3. Udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów winien spełniać wymagania art. 42 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć:

1.       decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
3.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Wzory formularzy do pobrania

Brak

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 616 zł.
 
W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, opłatę skarbowa należy wnieść w wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów opłatę skarbowa wnosi się, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, w wysokości 616 zł .
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

4. Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
 
Kogo dotyczy
 
Zarządzającego składowiskiem odpadów
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 
Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów należy dołączyć:

1.       instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, sporządzoną zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach,
2.       dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
3.       kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
4.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
5.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 505 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

5. Wydawanie zgody (decyzji) na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 
Kogo dotyczy
 
Zarządzającego składowiskiem odpadów.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć:

1.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
2.       pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania

Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 500 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

6. Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Kogo dotyczy
 
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie spalania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w rozumieniu ustawy o odpadach.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami należy dołączyć:

1.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
2.       pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 616 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

7. Wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Kogo dotyczy
 
Posiadacza odpadów.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 
Do wniosku o zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne należy dołączyć:

1.       wynika badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o odpadach, wykonane przez akredytowane laboratorium,
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
3.       pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Wzory formularzy do pobrania
 
Brak

Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 10 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

8. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny

Kogo dotyczy
 
Wytwórcy przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 
Do wniosku o uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny należy dołączyć:

1.       dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy o odpadach, oraz szczegółowych wymagań o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
3.       pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę za przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 17 zł, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

9. Wydawanie decyzji udzielających zgody na wydobywanie odpadów

Kogo dotyczy
 
Przedsiębiorców zamierzających wydobywać odpady ze składowiska lub zwałowiska
z uwzględnieniem zapisów art. 145 ustawy o odpadach.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wydobywanie odpadów należy dołączyć:

1.       ekspertyzę dotyczącą wydobywania odpadów, sporządzoną zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy o odpadach.
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
3.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 500 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.
 
10. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 
Kogo dotyczy
 
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który powinien zawierać wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136 ze zm.).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych należy dołączyć:

1.       decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany,
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
3.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 616 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

11. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części

Kogo dotyczy
 
Posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który powinien zawierać wymagania określone w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136 ze zm.).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć:

1.       decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
2.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
3.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 10 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

12.  Zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 
Kogo dotyczy
 
Posiadacza odpadów wydobywczych.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, z dołączonym programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, który powinien zawierać wymagania określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136 ze zm.).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć:

1.       potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
2.       pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 
Opłatę wynosi się zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 10 zł.
W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.

Sposób złożenia dokumentów

Wnioski należy składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Pozwoleń Sektorowych
90-051 Łódź
Al. Piłsudskiego 8
tel. (042) 663 35 30
 
 
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Ministra Środowiska za pośrednictwem
Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Organ odwoławczy:
Minister Środowiska
00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54
 
 
Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.
Opublikował: Marcin Werner, tel. 042 6633090, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 38779 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:34
Osoba modyfikująca: Kamila Zwierzak
Ostatnio zmieniany: 20.09.2022 - 07:10