Numery rachunków bankowych dotyczących opłat środowiskowych

W tytule przelewu należy podać: nr REGON lub NIP firmy, komponent (np. emisja, opłata produktowa – opakowania itd.) oraz okres, którego dotyczy wpłata.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów

Numer rachunku bankowego:

86 1540 1245 2001 4800 4789 0001

Termin płatności: do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji: Link

 

Opłata produktowa – produkty

Numer rachunku bankowego:

59 1540 1245 2001 4800 4789 0002

Termin płatności: do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji: Link

 

Opłata produktowa – opakowania

Numer rachunku bankowego:

73 1540 1245 2056 4800 4789 0007

Termin płatności: do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji: Link

 

Publiczne kampanie edukacyjne – dla wprowadzających produkty w opakowaniach

Numer rachunku bankowego:

08 1540 1245 2056 4800 4789 0013

Termin płatności: samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przekazuje w danym roku kalendarzowym łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Więcej informacji: Link

 

Opłaty recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

Numer rachunku bankowego:

78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

Termin płatności: od 1.01.2020r. pobraną opłatę recyklingową  wnosi się  w terminie
do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Więcej informacji: Link

 

Opłata produktowa, za publiczne kampanie edukacyjne oraz depozytowa za baterie
i akumulatory

Numer rachunku bankowego:

30 1540 1245 2056 4800 4789 0005

Termin płatności: do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji: Link

 

Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne

Numer rachunku bankowego:

89 1540 1245 2056 4800 4789 0010

Termin płatności: opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy;rozliczenie wykonania obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Więcej informacji: Link

 

Zabezpieczenie finansowe (depozyt) przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Numer rachunku bankowego:

55 1130 1163 0014 7019 4020 0032

Termin płatności: do 30 czerwca roku, którego dotyczy zabezpieczenie finansowe.

Więcej informacji: Link

 

Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Numer rachunku bankowego:

62 1540 1245 2056 4800 4789 0011

Termin płatności: do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji: Link

 

Opłaty rejestrowa i roczna za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

Numer rachunku bankowego:

35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

Termin płatności: podmioty wpisane do rejestru, zobowiązane są do wnoszenia opłaty rocznej, w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok.

Więcej informacji: Link

 

Udostępnianie informacji o środowisku, wydawanie interpretacji indywidualnych

Numer rachunku bankowego:

13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

 

Opłata skarbowa

(np. za wydanie zaświadczenia, za wniosek o wykreślenie z BDO, za wniosek o ulgę, za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta Łodzi

Numer rachunku bankowego:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Czytany 60099 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 15:45
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 18.01.2022 - 12:11