Ewidencja i windykacja należności za opłaty środowiskowe

Opłaty za korzystanie ze środowiska: Emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów
Numer rachunku bankowego: 86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Termin płatności Zwolnienia Podstawa prawna
do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.W przypadku gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1, 2 i 5., ustawy Prawo Ochrony Środowiska Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.,  (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.)
 

Opłata produktowa – produkty

Numer rachunku bankowego: 59 1540 1245 2001 4800 4789 0002

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Ustawa z dnia 11 maja 2001r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1903 ze zm.)
 

Opłata  produktowa  -  opakowania

Numer rachunku bankowego: 73 1540 1245 2056 4800 4789 0007

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (TONA), z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1114 ze zm.)
 
Publiczne kampanie edukacyjne – dla wprowadzających produkty w opakowaniach
Numer rachunku bankowego: 08 1540 1245 2056 4800 4789 0013

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przekazuje w danym roku kalendarzowym łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym  Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (TONA), z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1114 ze zm.)
 

Opłata produktowa, na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłata depozytowa - baterie i akumulatory

Numer rachunku bankowego: 30 1540 1245 2056 4800 4789 0005

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy opłata produktowa  nie stosuje się do przedsiębiorcy:1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.publiczne kampanie edukacyjne  Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym. O bateriach i akumulatorach - Ustawa z dnia 24 kwietnia  2009r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1850 ze zm.)
 

Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne

Numer rachunku bankowego: 89 1540 1245 2056 4800 4789 0010

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

- opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy; 


- rozliczenie wykonania obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej  nie wnosi się.Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku, prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych , jeżeli wysokość środków obliczonych w sposób określony w ust. 3 nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Ustawa z dnia 11 września 2015r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1893 ze zm.)
 
Opłata za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Numer rachunku bankowego: 62 1540 1245 2056 4800 4789 0011 

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2056 ze zm.)
 

Opłaty rejestrowa i roczna za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Numer rachunku bankowego: 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

- warunkiem wpisania do rejestru jest wniesienie opłaty rejestrowej;


 - podmiot wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.,  zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach.


Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 178 poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.


Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Opłaty rejestrowej nie wnoszą podmioty wpisane do rejestru wyłącznie w działach od VII-XII.

O odpadach - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)
 

Opłaty recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

Numer rachunku bankowego: 78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

Termin płatności

Zwolnienia

Podstawa prawna

Od 1.01.2020r. pobrana opłata recyklingowa  będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Obecnie opłata wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Przy czym, do opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że opłata recyklingowa będzie pobierana do końca sierpnia 2019 roku na zasadach dotychczasowych, a od 1 września 2019 r. na nowych zasadach, ale przekazywanie pobranej opłaty za rok 2019 odbędzie się na zasadach dotychczasowych, czyli za cały rok do 15 marca 2020 r. a nie w cyklach kwartalnych.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).

O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1114 ze zm.)

 

O zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  z dnia 6 grudnia 2018r. (t. j. Dz.U.2020r. poz 2127 ze zm.)

 

W tytule przelewu należy podać: nr REGON albo NIP firmy, komponent ( np. emisja czy opłata produktowa ) oraz rok którego wpłata dotyczy.

 

 

 

 

NIETERMINOWE WPŁATY I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - Dział III  (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia zapłaty włącznie.

Stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8,00% (w skali roku).

Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Link: Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Szczegółowe informacje o wysokości zaległości podatkowych oraz wysokości odsetek za zwłokę udzielane są pod numerami telefonów:

42 663 35 26 - p. Joanna Nowak – Siewiera - powiaty: bełchatowski, pajęczański, radomszczański, wieruszowski, zduńskowolski oraz opłaty  dot. baterii i akumulatorów;

42 663 35 27 - p. Agata Kubiak - powiaty: piotrkowski, sieradzki, łęczycki, podmioty spoza województwa łódzkiego, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz sprzęt elektryczny;

42 663 35 28 - p. Joanna Jakiel - powiaty łowicki, pabianicki, poddębicki, opoczyński oraz miasto Łódź;

42 663 35 29 - p. Joanna Wódz – Olizorowicz - powiaty: łódzki wschodni, zgierski, skierniewicki oraz PKP i należności za opłaty produktowe;

42 663 35 37 - p. Magdalena Przychodni - powiaty: brzeziński, kutnowski,  tomaszowski, wieluński, rawski, łaski oraz opłaty rejestrowa i roczna;

 

Do windykacji zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym   w administracji (t. j. Dz.U. 2019r., poz 1438)

Szczegółowych informacji na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych udziela: p. Sylwia Sobczyk pod numerem telefonu 42 663 35 37.

 

ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U.2018.2096 ze zm.) na wniosek Strony organ administracyjny wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach  za korzystanie ze środowiska.

Link: Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

 

TRYB POSTĘPOWANIA Z NADPŁATAMI

Zgodnie z art. 76 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Link: Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

Link: Wniosek o zwrot nadpłaty

 

KONTAKT

42 663 35 26 - p. Joanna Nowak – Siewiera - powiaty: bełchatowski, pajęczański, radomszczański, wieruszowski, zduńskowolski oraz opłaty dot. baterii i akumulatorów;

42 663 35 27 - p. Agata Kubiak - powiaty: piotrkowski, sieradzki, łęczycki, podmioty spoza województwa łódzkiego, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz sprzęt elektryczny;

42 663 35 28 - p. Joanna Jakiel - powiaty łowicki, pabianicki, poddębicki, opoczyński oraz miasto Łódź;

42 663 35 29 - p. Joanna Wódz – Olizorowicz - powiaty: łódzki wschodni, zgierski, skierniewicki oraz PKP i  należności za opłaty produktowe;

42 663 35 37 - p. Magdalena Przychodni - powiaty: brzeziński, kutnowski, tomaszowski, wieluński, rawski, łaski oraz opłaty rejestrowa i roczna;

42 663-35-37 - p. Sylwia Sobczyk – postępowania egzekucyjne.

 

Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe


Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 48999 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 15:45
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 11.02.2021 - 13:09